Vabastamise vabastamine avalikult

Katseaja esimese 24 kuu jooksul lasub tal rida kohustusi, sh kohustus asuda tööle või võtta end Töötukassas arvele kahe nädala jooksul pärast vanglast vabanemist; alluda vajadusel psühhiaatrilisele ravile, jätkata osalemist pereteraapias, mille kestuse määrab kriminaalhooldaja. Nüüdseks on tegemist täisikka jõudnud noorukiga, kes on valmis võtma kohustusi ja vastutust, andma adekvaatset hinnangut minevikule ning tegutsema seatud eesmärkide nimel. Martihhin on töötanud Lõuna prefektuuris eri ametikohtadel. Eesti kodakondsusest vabastamise otsus Eesti kodakondsusest vabastamise taotluse registreerimisel väljastatakse Teile tõend. Kasvatamise meetmeks kasutati ka füüsilist karistamist. Isikud, keda ei või võtta teenistusse Teenistusse ei või võtta isikut: 1 kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest; 2 keda on karistatud tahtliku riigivastase kuriteo eest, olenemata karistusandmete kustutamisest; 3 kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õigus — niisugusele ametikohale või tegevusalale; 4 kes on vastavat ametikohta vahetult kontrolliva ametniku abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes olev elukaaslane edaspidi elukaaslane või ametniku vanavanem, ametikohta vahetult kontrolliva ametniku või tema abikaasa või elukaaslase vanem või vanema alaneja sugulane, sealhulgas laps ja lapselaps.

Vabastamise vabastamine avalikult

Jaan Rapptegevtoimetaja Riigikohus leiab, et vaidlusalused politsei- ja piirivalveseaduse ning avaliku teenistuse seaduse sätted rikuvad nimelt kutsevabadust ehk õigust valida vabalt tegevusala, elukutset ja töökohta. Menetluse lõpuni piisaks kohtu arvates ka teenistussuhte peatamisest või teisele töökohale üleviimisest. Vaidlusalune juhtum puudutas politsei- ja piirivalveameti PPA lõuna sisekontrolli juhina töötanud Kaupo Martihhinit. Sama aasta Martihhin vaidlustas käskkirja Tartu Vabastamise vabastamine avalikult, paludes selle õigusvastaseks tunnistada ning määrata kuue kuu palga suuruse hüvitise ja kompensatsiooni tulevikus saamata jääva politseipensioni eest.

Otsinguvorm

Halduskohus rahuldas tänavu Kohus hindas kehtiva regulatsiooni põhiseadusevastaseks ja algatas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse Riigikohtus. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis oma tänases otsuses, et kohustus vabastada kuriteos kahtlustatav politseinik teenistusest on põhiseadusega vastuolus.

Vaidlusalused politsei- ja piirivalveseaduse ning avaliku teenistuse seaduse sätted rikuvad nimelt kutsevabadust ehk õigust valida vabalt tegevusala, elukutset ja töökohta.

Vabastamise vabastamine avalikult

Kuriteos kahtlustatava politseiniku teenistusest kõrvaldamine on kolleegiumi hinnangul iseenesest õigustatav eesmärgiga tagada politsei autoriteet ja usaldusväärsus, kuid teenistusest vabastamine pole selleks tingimata vajalik. Kuriteokahtlus tähendab, et inimene on tõenäoliselt kuriteo toime pannud.

  1. Legist USA binaarne valikud maaklerid
  2. Selgitage mind valikute kaubanduse jaoks

Samas võib kahtlus olla tingitud pahatahtlikust või ekslikust kaebusest ja langeda ära juba lühikese uurimise tulemusena ning menetlus võib lõppeda ka õigeksmõistmisega. Kahtlustus esitatakse muu hulgas menetlustoimingute läbiviimiseks, et koguda nii inimest süüstavaid kui ka õigustavaid tõendeid, ja kaitsta seejuures tema õigusi.

Suhtumised- Janno Peensalu

Praeguse regulatsiooni alusel on aga teenistusest vabastamine lõplik ja toob politseinikule kaasa mitmeid ebasoodsaid tagajärgi, mille hulka võib kuuluda ka politseipensioni kaotamine. Kolleegium nentis, et politsei autoriteeti ja usaldusväärsust oleks võimalik tagada mitmete kutsevabadusse vähem sekkuvate abinõudega — mõeldav on nii teenistuse peatamine kui ka teisele töökohale üleviimine.

Vabastamise vabastamine avalikult

Seaduses võib ka ette näha, et politseinik tuleb küll teenistusest vabastada, kuid kahtluse äralangemisel või kuriteos Vabastamise vabastamine avalikult teenistusse ennistada.

Samuti võib seadusandja meetmete valikul lähtuda seisukohast, et politseis on põhjendatud kõrgemad nõudmised kui ülejäänud avalikus teenistuses. Riigikohtu tänase otsusega langes ära õiguslik alus kuriteos kahtlustatavate politseinike teenistusest vabastamiseks, kuid neid on endiselt võimalik kriminaalmenetluse ajaks teenistusest kõrvaldada.

Lisaks on samasugune võimalus distsiplinaarmenetluses. Kolleegiumi hinnangul piisab nendest meetmetest uue regulatsiooni kehtestamiseni.

Vabastamise vabastamine avalikult

Siseminister teatas Riigikohtule saadetud seisukohas, et seadusemuudatused on juba ettevalmistamisel. Esimese astme kuriteos kahtlustuse või süüdistuse esitamisel jääks kehtima senine teenistusest vabastamise kohustus, kuid kergemate kuritegude puhul saaks politseiniku menetluse ajaks teenistusse jätta või teisele ametikohale üle viia.

Politseinik vabastataks sel juhul teenistusest alles kuriteos süüdimõistmisel. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus on osa halduskohtu liinis toimuvast põhimenetlusest.

ATS § 90 lg 3 keelu kohaldamisel tuleb võrrelda vaidlusaluseid ametikohti, tuvastamaks, kas konkreetse ametikoha ülesanded antakse üle või mitte.

Kehtivas avaliku teenistuse seaduses puudub võimalus juba teenistusest vabastatud ametniku tööle ennistamiseks ja Martihhin seda ka kohtult ei taotlenud, vaid nõudis PPA-lt ainult kahju hüvitamist. Martihhin on töötanud Lõuna prefektuuris eri ametikohtadel.

Vabastamise vabastamine avalikult

Näiteks on ta olnud seotud piirivalve tegevusega Peipsi piirkonnas, aga tegelenud ka organiseeritud kuritegude vastu võitlemisega.