Aktsiaoptsioonide kord

Erakorralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud: 1. Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis digiallkirjaga e-posti aadressile martin. Aktsiaoptsioonid ei ole päritavad.

Aktsiaoptsioonide kord India binaarvoimaluste kauplejad

Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia nimiväärtus või nimiväärtuseta aktsia arvestuslik väärtus ühe aktsia kohta. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste täitmiseks uute aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.

Kuna selleks, et välistada aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid ning anda Aktsiaseltsi nõukogule õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali selliselt, et nõukogul oleks võimalik väljastatud aktsiaoptsioonide realiseerimisel õigustatud subjektide poolt suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali uute Aktsiaseltsi lihtaktsiate väljalaskmise teel, on vajalik vastavasisuline üldkoosoleku otsus.

Osalusoptsioonide maksustamisest

Aktsiaseltsi nõukogu esitab Aktsiaseltsi Kui õigustatud isik ei ole punktis 7 nimetatud ajavahemiku jooksul sõlminud optsioonilepingut ning tasunud lepingutasu, kaotab ta õiguse temale võimaldatud aktsiaoptsioone omandada. Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul on õigus välja antud aktsiaoptsioone realiseerida pärast kolmeaastase perioodi möödumist pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist.

Aktsiaoptsiooni alusel omandatavate aktsiate väljalaskehinnaks on optsioonilepingu sõlmimisele eelneva 3 kolme kalendriaasta sulgemishindade keskmine NASDAQ Tallinna börsil Aktsiaoptsioonide realiseerimisel on õigustatud isik kohustatud tasuma ASi Harju Elekter aktsiate eest nende väljalaskehinna ulatuses vastavalt temaga sõlmitud optsioonilepingule.

Aktsiaoptsioonide realiseerimise eelduseks on nõutav, et aktsiaoptsiooni õigustatud isikutel on kehtiv töö- või ametisuhe ASiga Harju Elekter või temaga samasse gruppi kuuluva äriühinguga.

Annetuste tegemise ja aktsiaoptsioonide üleandmise maksustamise kord muutub

Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul ei ole õigus aktsiaoptsioone võõrandada, pantida või muul viisil koormata või käsutada. Peale üldkoosoleku toimumist otsustab nõukogu hr. Riisbergi juhatuse liikmeks valimise.

Aktsiaoptsioonide kord kolm musta roovimist alla

Aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine Nõukogu ettepanek: Juhindudes Äriseadustik § lg 2 ja § lg 1 kinnitada Skano Group AS juhatuse liikmete aktsiaoptsioonide tingimused alljärgnevalt: 2. Skano Group AS-il on õigus väljastada kuni Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 üks Skano Group AS aktsia.

Optsiooni õigustatud subjektid on Skano Group AS juhatuse liikmed.

Aktsionäride üldkoosolek 2018

Ühele Skano Group AS juhatuse liikmele võib väljastada mitte rohkem kuiaktsiaoptsiooni. Täpse aktsiaoptsioonide jaotuse juhatuse liikmete vahel otsustab Skano Group AS nõukogu arvestades juhatuse liikmete tööpanust. Juhul, kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima hiljemalt Annetuste tegemise ja aktsiaoptsioonide üleandmise maksustamise kord muutub Lisaks muutub soodsamaks FIE ettevõtte tasuta üleandmine lähisugulasele ning korrastub nende inimeste tulust mahaarvamiste tegemise kord, kes saavad palka nii Eestis kui välismaal.

Aktsiaoptsioonide kord Parim koht kaubandusvalikute oppimiseks

Töötajate motiveerimise soodustamiseks ning äriühingu tegevusse kaasamiseks on eelnõusse viidud aktsiaoptsioonide maksustamist puudutav muudatus.

Edaspidi ei maksustata aktsiaoptsioone enam töötajale andmise hetkel, vaid nende realiseerimisel või võõrandamisel.