Kuidas saada rikkalik kiire puidust magnate. Kohila valla arengukava

Vallas tegutseb mitu sotsiaalhoolekandeasutust. Pole võimalik jõuda maa-aluste elanike juurde, kes oma labürinte väga sügavalt kaevasid. Töökoha leidmisel võib raskus olla selles, et varem omandatud koolitus eriala ei vasta enam kaasaja nõuetele. Aianduspiirkond on aiandusühistute ka endiste maa-ala. Puuduvad arvestatavad tervise- ja matkarajad. Vallasiseselt on suurim tõmbekeskus Kohila alev oma paiknemisega valla keskmes, valla läänepoolse piirkonna tõmbekeskuseks on Hageri, valla idapoolses osas Prillimäe.

Kohila valla lastel on võimalus osaleda ka noortelaagrites üle Eesti, kuid kõrge osalustasu tõttu kasutavad seda võimalust vähesed. Noortele suunatud vaba aja tegevuse sisustamisel nii kooli, noortekeskuse, koolituskeskuse kui ka teiste seotud institutsioonide vahel on parenenud. Kontserdi, näituste ja teatrietenduste ühiskülastusi korraldatakse kõikidele vanuserühmadele, rohkem siiski algklasside õpilastele. Piletid on kallid ja tellitava transpordi kulu lisandudes loobuvad paljud huvilised pakutavast teatrikülastusest vms.

Oluline info ei jõua tihti nooreni. Puuduseks on, et järjepidevat karjäärinõustamisteenust meil noortele täna ei pakuta.

Tootekategooriate otsing - Florida rahvusvaheline kaubandusnäitus

Noored lastega pered tunnevad puudust ettevõtmistest, kus saaks osaleda terve perega. Tervisekeskuses töötab kolm perearsti, kelle koormus on suur ja vaja oleks veel ühte perearsti elanike arv kasvab.

OÜ Kohila Meedik pakub hambaraviteenust sh proteesimist ning seal töötab ka naistearst. Osa elanikest on valinud endale perearsti Tallinnas põhiliselt seal töötavad või õppivad isikud ja Raplas.

Eriarstiabi on võimalik saada Raplas või Tallinnas.

Kuidas saada rikkalik kiire puidust magnate Intertrade Global Systems Inc

Gümnaasiumis ja lasteaedades töötavad meditsiiniõed. Tõhustamist vajab perearstide ja lasteasutuste koostöö. Ravimitega varustab elanikke kaks apteeki. Vallaelanikel on võimalus kasutada valla psühholoog-nõustaja teenust, vajadusel saab abi usaldustelefoni kaudu.

Kuidas saada rikkalik kiire puidust magnate Saate rikka kauplemisvaru

Kohilas tegutseb efektiivselt reumaliit, kus osaleb 50 liiget. Elanikkonna üldine tervislik seisund jätab soovida ja nõuab mitmesuguste konkreetsete haigusi ennetavate ja tervist tugevdavate tegevuste kavandamist ja meetmete rakendamist. Praegu puudub vallas organ tervisenõukogumille ülesandeks oleks olulisemate elanikkonna, paikkonna või gruppide terviseprobleemide määratlemine, sihtide seadmine, võimaluste ja ressursside leidmine, ettepanekute tegemine olukorra parendamiseks.

Toimetulekutoetuse taotlejaid on jäänud aasta-aastalt järjest vähemaks.

Seda on ca leibkonda vähem kui Teravdatud tähelepanu all on lapsed ja noored. Kooliaasta alguses perede suurenenud väljaminekute aeg on riik kompenseerinud kõigi 1. Vald kompenseerib ka kõigile Kohila Gümnaasiumi 1. Raskuste korral eraldatakse peredele toetusi ka täiendavalt. Teine suurem toetust vajav grupp on eakad.

Üksikvanurid, kel puudub laste tugi, ja puudega isikud vajavad toetust peamiselt ravimite ja küttepuude ostu kompenseerimiseks.

Toimetulekuraskuste tekkimisel õnnetuste vm korral toetatakse abivajajaid. Tähtis on iga raskustesse sattunu märkamine, abistamine ja toetamine võimaluste leidmiseks iseseisvalt hakkama saada nt. Kohila elanike keskmine brutotulu maksumaksja kohta kuus oli Vallas tegutseb mitu sotsiaalhoolekandeasutust.

Katikodu ja SA Pahkla Camphilli Küla tegelevad vaimupuudega inimeste rehabilitatsiooniga, Hageri Hooldekodu on elupaigaks 80 vanurile ja puudega isikule. MTÜ Kohila Turvakeskus näol on tegemist eakate ja erivajadustega inimeste päevakeskusega, kus muu kõrval kord nädalas töötab supiköök, mis aga ei rahulda piisavalt klientide vajadusi.

Vallas on tõhus koduhooldussüsteem. Kolm palgalist hooldustöötajat tegelevad keskmiselt 20 inimesega, kellest suurem osa on vanaduspensionärid. Lisaks sellele on hooldaja määratud le raske või sügava puudega inimesele. Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi elab hooldusperedes viis ja eestkostel on üheksa last. Lastekodudes kasvab neli Kohila valla last.

Pingeline on olukord toimetulekuraskustes olevatele inimestele mõeldud sotsiaalelupindadega. Kokku on kasutuses 30 sotsiaalelupinda, 3 korterit on hetkel kasutusest väljas ning ootavad renoveerimist ja elamiskõlblikuks muutmist.

Korterite seisukord on üldjuhul halb puudub vesi, kanalisatsioon ja need vajavad remonti. Hetkel toimub Kohilas Tööstuse 10 sotsiaalkorteritesse tsentraalse vee- ja kanalisatsioonivõrgu väljaehitamine.

Sotsiaalkorteritele on tekkinud järjekord. Puuduvad võimalused hättasattunute ajutiseks paigutamiseks ja toetatud elamiseks.

Vajadus on sotsiaalabikeskuse ja seal osutatavate teenuste järgi. Piisavaks ei saa lugeda supiköögi teenust, pesupesemise võimalusi.

Kuidas saada rikkalik kiire puidust magnate Winatbinaryoptions com on raha teenida mojutada binaarseid voimalusi /

Teravaks on kujunenud küsimus spetsiaalsest transpordivahendist, millega vanurit, lamavat haiget või puudega isikut ratastoolis meditsiini- või raviasutusse sõidutada. Vajadus transpordivahendi järele on kasvanud ja praegu kasutuses olev tavaline sõiduauto selleks ei sobi. Kogu sotsiaalabi ja -hoolekande korraldus vajab täiustamist, teenuste hulga suurendamist ja kvaliteedi tõstmist ning valdkonna kõigi tegevuste koondamist sotsiaalkeskuse ruumidesse.

Sotsiaalteenuste laiendamisega tuleb igati soodustada ja toetada abivajajate iseseisvat toimetulekut oma kodus. Probleemiks on avaliku korra rikkumine. Enamik väärtegusid selles osas on seotud alkoholi Bitkoin tegeleb. Probleeme on noorte sh teismeliste korrarikkumistega kogunemised, kus tarbitakse sõltuvusaineid, vandaalitsemised, kihutamine mootorsõidukitegamille põhjuseks on huvipuudus sisukama tegevuse vastu, kogunemiseks sobivate ruumide nappus, liialt vaba aega, järelevalvetus jne.

Enamik korrarikkumisi toimub õhtusel ajal ja nädalalõppudel. Avaliku korra tagamise üheks toetavaks faktoriks on kindlasti turvakaamerad, mis paigaldati Kuritegude levinuim liik on vargused, mille raskuspunkt langeb Aespa ja Vilivere aiandusühistute piirkonda. Liikluse oluline intensiivistumine on tekitanud kergliiklusteede rajamise vajaduse, kuna antud olukorras on jalakäijatele ning jalgratturitele sõiduteel liiklemine ohtlik.

Avaliku kasutuse aladel esineb ohtlikke lagunenud, tähistamata rajatisi, mis kuuluvad reeglina eraomanikele. Päästeteenistuse suurimaks mureks on tulekahjud, kus mõnel korral on olnud probleeme kustutusvee varustamisega. Nende kiireks jõudmiseks abivajajani on vaja korrastada vallas suuna- ja asukohaviitade süsteem. Eriti raske on adressaadi leidmine aianduspiirkondades. Positiivseid tulemusi on andnud munitsipaalpolitsei rakendamine. Elanikel jääb vajaka teadmistest ja oskustest turvalisusnõuete täitmisel, esineb ükskõiksust, puudub teadlikkus või ka julgus valehäbi väärnähtustest teatamiseks.

Oluline on tauniva ühiskondliku arvamuse kujundamine väärnähtustesse ja ennetav tegevus turvalise tagamiseks, kus erinevate institutsioonide koostöös on koordineeriv osa vallavolikogu turvakomisjonil. Vajalik on järelevalve tõhustamine, selleks täiendava isikkoosseisu leidmine, aktiivsete motiveerimine.

Tehniline infrastruktuur 4. Valda läbiv Tallinn-Rapla-Türi riigimaantee on tähtsaimaks ühendusteeks pealinna ja maakonnakeskusega. Tänu valda ida-läänesuunaliselt läbiva Kernu-Kohila-Vaida riigimaantee Kernu-Kohila ja Urge-Pahkla teelõikude mustkatte alla viimisele on kasvanud maantee kasutamine, oluliselt just Pärnu maantee Kohila lõigus.

Tartu maanteega parema ühenduse saamiseks ja transiitliikluse arenguks on väga oluline, et ka Pahkla-Vaida lõik saaks mustkatte. Vallateid maanteed, tänavad, kergliiklusteed, kõnniteed on kokku kilomeetrit. Rahul ei saa olla teede seisundiga.

Välimus ja omadused

Probleemiks on aianduspiirkondade teed, mis oma olemuselt ei vasta kaasaegse liikluse nõuetele need on kitsad, puuduvad kuivenduskraavid, ümberpööramiskohad, tupikud. Rahuldavat lahendust pole leidnud bussipeatuste rajatiste omandi küsimus ja korrashoid. Vallas on märkimisväärselt erateid, millest mitmed tuleb lähiajal vallateedena arvele võtta, et tagada nende regulaarne hooldus ja läbitavus aastaringselt.

Liiklusohutusest tingituna on tekkinud tungiv vajadus kergliiklusteede tänavavalgustusega rajamiseks asulates, samuti asulatevaheliseks liiklemiseks, mille suhtes on põhimõtteline heakskiit olemas nii vallavalitsuse kui ka volikogu tasandil. Praeguseks on kaasaegne kergliikustee olemas Aespas Kiisa-Hageri teel, Hageri alevikus ning Kohila alevis bussijaamast Tallinn-Viljandi maanteeni.

Liikluse intensiivsuse eriti raskeveokite kasvu silmas pidades on vaja kaaluda Kohila alevi põhjapoolse ümbersõidu väljaehitamise vajadust ja võimalust. Lõppemas on Prillimäe ringtee esimese etapi Traktori tee planeeringu ja projekti koostamine ning maa omandi küsimuste lahendamine, misjärel on vajalike rahastamisallikate leidmisel võimalus antud tee ka reaalselt välja ehitada.

See annab liikumisvõimaluse eelkõiga Kohila alevi ja raudteega külgnevate külade elanikele.

Raudtee osatähtus kasvas Baltic Panel Group´i vineeritootmise käivitumise järel veoste mahu suurenemisega, kuid hetkel on tehase tegevus peatunud. Reisijatevedu toimub ühiskondliku transpordiga: rongidega raudteel ja bussidega maanteel.

Selle toote rakenduste valik on lai. Hämmastavate kasulike omaduste tõttu tagab mee tarbimine immuunsüsteemi tugevdamise. Metsikute mesilaste mesi küpseb aeglaselt ja säilitab oma raviomadused pikka aega. Periood, mil mett metsa kogutakse, on lühike, vaid paar nädalat sügisel.

Suur on liiklemises eraautode osakaal, mis aina kasvab. Vallasisene ühiskondlik transport ei vasta vajadustele, samas on selle kasutajate arv piirkonniti ebaühtlane ja tagasihoidlik. Olukorda leevendab mõnevõrra õpilastransport, seda aga ainult koolipäevadel.

Vihakõneseadus mingu prügikasti, aga laimuga on teine lugu – Lauri Vahtre blogi

Veosed Garanteeritud kauplemissusteem peamiselt autotranspordiga. Ühisveevarustussüsteem puudub Masti, Aespa, Vilivere, Pukamäe ja Urge külades, kus elanikud saavad oma joogivee erapuurkaevudest või salvkaevudest, mille vee kvaliteeti ei ole kontrollitud.

Tsentraalsete veetorustike kogupikkus on ca 20 kilomeetrit. OÜ Kohila Majale kuulub 12 puurkaevpumplat, millest kolm kuuluvad perspektiivis likvideerimisele, kuna neid käesoleval ajal ei kasutata. Seega jääb vee-ettevõtja praegusesse teeninduspiirkonda üheksa ühisveevarustussüsteemis töötavat puurkaevpumplat, mis võtavad oma vee kesk-ordoviitsiumi ja kambrium-ordoviitsiumi põhjavee kompleksist.

Kohati ei vasta põhjavee kvaliteet veekvaliteedi lubatud piirväärtustele. Põhiprobleemiks on üldraua sisaldus. Ülejäänud näitajate suhtes vastab puurkaevude vesi veekvaliteedi normile. Ühiskanalisatsioon Reoveepuhasti ja osaline ühiskanalisatsioon on olemas Kohilas, Prillimäel, Salutagusel, Hageris ja Sutlemas. Ühiskanalisatsioon puudub Aespa, Pukamäe, Masti, Urge ja Vilivere külades, kus elanikkond kasutab kogumiskaeve või juhib reovee otse loodusesse.

Kanalisatsioonitorustike kogupikkus on üle 10 kilomeetri. Vanad kanalisatsioonivõrgud on rajatud ca 20 aastat tagasi peamiselt asbotsement- ja keraamilistest torudest ning nende ehituskvaliteet on halb. Kanalisatsioonikaevud on valdavalt betoonrõngastest ja halvas seisukorras.

OÜ Kohila Majale kuulub kaheksa reoveeülepumplat, mis on valdavalt rahuldavas seisukorras, v. Ühiskanalisatsiooni põhipuuduseks on reoveepuhastite ebaefektiivsus reoveepuhastid on vanad ning peaaegu täielikult amortiseerunud. Probleeme on tiheasustusalade veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemidega, mis on amortiseerunud või ei vasta tänapäeva nõuetele.

 • Valikud Kaubandusostmine Pane
 • Parim 5 min Kaubandusstrateegia
 • Kauplemisstrateegiad on seotud voimalike ja futuuridega
 • ГЛАВА 31 Сьюзан вернулась в Третий узел.
 • 10 Imelised alternatiivsed kauplemisstrateegia algajatele
 • Почему.

Aiandusühistute piirkonnas puuduvad vajalikud vee- ja kanalisatsioonirajatised. Renoveeritud on Salutaguse küla joogi- ja reoveetrasse ning biopuhasti, renoveerimisel on Prillimäe biopuhasti. Koos mitme Harju maakonna vallaga osaleb Kohila vald kahes Euroopa Liidu Struktuurifondide projektis, et korrastada ning ehitada vee- ja kanalisatsioonirajatisi valla tiheasustusaladel. Valminud on Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ja Kohila alevi ajutise reoveepuhasti rekonstrueerimise projekt.

Olukorra põhjustajaks on elanike madal keskkonnateadlikkus ja vastutustunde puudumine jäätmamajanduse valdkonnas. Kohila vallas on käesoleva aasta lõpul rakendumas toimiv jäätmekäitlussüsteem.

Selle väljatöötamiseks ja rakendamisvõimaluste leidmiseks on volikogus Kava eesmärgiks on korraldatud olmejäätmeveoga jäätmetekitajate arvu suurendamine; taaskasutatavate jäätmete liigiti kogumine ja sorteerimine jäätmete tekkekohal; ning piirkonna jäätmetekitajate jäätmehooldusalase keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi põhjaliku teavitus- ja koolitustöö.

Hetkel on võimalik viia vastavatesse konteineritesse, mis asetsevad hajutatult valla tiheasustustes, pakendeid, paberit-pappi, klaas- plast- ja metalltaarat. Kohila alevi põhja servas asub jäätmejaam, kuhu on võimalik eraisikutel tasuta ära anda liigiti kogutud jäätmeid sh. Valla territooriumil ei ole ühtegi tegutsevat prügilat. Seni ei ole suletud prügilates seiret korraldatud, kuna need asuvad kaitstud põhjaveega aladel.

Vajaduse tekkides teostatakse uuringud ning võetakse tarvitusele vastavad abinõud. Vajalik on vallapoolne aktiivne tegevus keskkonnateadlikkuse tõstmisel eesti- ja venekeelse elanikkonna hulgas.

Arengukava

Elektrivõrk on rahuldavas seisukorras. Üksikutes kohtades nt. Rabiveres esineb pingeprobleeme. Seoses tööstuse arenguga ja vajaliku elektrivõimsuse suurenemisega Kohila vallas rekonstrueeriti Kohila valda läbib maagaasitrass, mis on võimaldanud gasifitseerida Kohila mitmed ettevõtted. Vaatamata gaasihinna olulisele tõusule on maagaas siiski alternatiiviks muude kütuste kõrval, eriti uuselamurajoonide varustamisel küttega. Kohila alevis on keskküttekatlamaja oma keskküttepiirkonnaga, mis on õigusaktiga määramata.

Potentsiaalsed keskküttepiirkonna tarbijad on end lahti ühendanud või ei ole sellega liitunud. Katlamaja töötab automaatrežiimil ilma katlaoperaatoriteta.

Kuidas saada rikkalik kiire puidust magnate MetaTrader valikud

Planeeritava Ülejõe piirkonna puhul tuleb otsustada võimaliku keskküttepiirkonna tekkimine. Vajalik oleks rekonstrueerida ka kõik ülejäänud soojaülekandetrassid. Tänavavalgustus on mõningal määral välja ehitatud tiheasustuspiirkondades, probleemiks on selle puudumine peamiselt aianduspiirkondades ja külades.

Kohila valla arengukava – Riigi Teataja

Vajalik on lahti kirjutada taastuvenergia osakaalu tõstmise meetmed biomass, koostootmisjaamad, päikeseenergia ning vajadusel koostada programm taastuvenergia kasutamise populariseerimiseks vallaelanike seas. Erilisi probleeme ei ole tavatelefonisidega.

 • Exceli mallid kaubandusvalikute jaoks
 • Bitcoin teenib palju raha
 • Nadala arikursused
 • Ja siinkohal ei käi jutt rahvuskultuurist ega kujutavast kunstist, jutt käib inimkultuurist kui sellisest — kõigest sellest, mille poolest me loomadest erineme.
 • IQ Options Trading en vivo
 • Arengukava koostamisel on silmas peetud perspektiivi aastani

Arenemisruumi on väljaspool asulaid Internetiühenduse loomisel. Mobiilioperaatorite poolt pakutav RDSL-tüüpi ühendus on aeglane ja ebapüsiv.

Projekti Külatee 3 raames ehitas Elion välja WIMAX-tüüpi Internetivõrgu, mis tagab peaaegu kogu valla kaetust Internetiühendusega, kuid ei võimalda seda kõrges metsas asuvatele majapidamistele. Need küsimused ootavad alles lahendamist. Probleemiks jääb selle teenuse kõrge hind. Tavatelefonide kasutamine on mobiiltelefonide kasutamise tõttu märgatavalt langenud. Tööstuslik infrastruktuur ja tööhõive Kohila vallas on Järjest enam annab tunda kvalifitseeritud tööjõu nappus.

Ilma tööta inimesed ei leia reeglina omale sobivat tööd või soovivad väga spetsiifilist tööd, mida on raske leida, mõnedel juhtudel on tegemist meditsiiniliste probleemidega. Töökoha leidmisel võib raskus olla selles, et varem omandatud koolitus eriala ei vasta enam kaasaja nõuetele. Pakutakse küll ümberõpet, kuid minetatud on õpioskus, tekkinud on psühholoogiline barjäär.

Kohila vallas on Kuidas saada rikkalik kiire puidust magnate andmetel Tööhõive üheks mõjuteguriks on see, et töökohad on elukohast valdavalt eemal.

Eriti suur on Tallinna osakaal. Selle põhjuseks on kvaliteet töökohtade ja valikuvõimaluste vähesus kohapeal, pealinna kõrgem palgatase ning mitmete erinevate teenuste kättesaadavus jm.

Eeltooduga kaasnevad transpordiprobleemid — ühistransport ei vasta vajadustele külaelanikul pole regulaarset ühendust isegi KohilagaTallinn-Viljandi maantee on üle koormatud, ajakadu on suur.

Sellest hoolimata on motivatsioon Tallinnas töötamiseks jätkuvalt suur. Koos tööstuse laienemisega Kohilas on laienemas võimalused samaaegselt nii töökoha leidmiseks kui elamaasumiseks Kohila valda. Ettevõtluse soodustamiseks on vallal vaja rajada vajalik tööstuslik infrastruktuur teed, tänavad, tänavavalgustus, gaasi- vee- ja kanalisatsioonitrassid, elektrikaablid jne. Esindatud on puidutöötlemine, kontori- ja paberitarvete tootmine, metallitööstus, majaehitus, kergtööstust esindab õmblus- ja nahkgalanteriitoodete valmistamine.

Metsikute mesilaste mesi küpseb aeglaselt ja säilitab oma raviomadused pikka aega. Periood, mil mett metsa kogutakse, on lühike, vaid paar nädalat sügisel. Selle aja jooksul õnnestub putukatel hankida piisav kogus mett. Tänapäeval on populaarne mesilastelt mee kogumine, mille jaoks on metsa paigaldatud spetsiaalsed tarud, kuhu mesilasperekond pesitseb. Koguge helmestelt mett ettevaatlikult, et mitte pesa kogemata hävitada.

Ekstraheeritud kärg avatakse käsitsi, säilitades nii toote väärtuslikud omadused. Mee kogumine toimub ainult puidust esemetega. Hoidke mett puidust või savinõudes.

Nendest eri suundades ulatub arvukalt ovaalse kujuga tupikdepressioone. Mõnes neist õõnsustest hoiavad mesilased mett. Eeliseks on see, et sellises kambris hoitakse nektarit nagu anumas, kaotamata selle maitset ja tervendavat omadust.

See on tingitud asjaolust, et maamesilased kipuvad oma kodu teatud viisil varustama. See töö on nende jaoks hoolikas.

Kuidas saada rikkalik kiire puidust magnate Gamma strateegiad

Kõigepealt kaevavad putukad välja ovaalse tunneli, seejärel luuakse selles rakk ja vabanenud maa segatakse süljega. Mesilased panid sellise segu ringi, tampides neid käppadega, mille järel nad töötlevad kogu saadud pinda spetsiaalse ainega - kõhu näärmete saladusega. Pärast pinna tahkestumist on kodu usaldusväärselt kaitstud niiskuse ja muude ilmastikutingimuste eest.

Järeltulijad Alles pärast maa-aluse maja korrastamist läheb emakas pesa kõige kaugemasse kohta, kus ta muneb vaharakkudesse. Perioodiliselt panevad mõned jahvatatud mesilase liigid enne munemist taimekiud või peeneks lõigatud lehetükid rakkudesse.

Vastsete kasvades hakkab emane järk-järgult kasvama rakkude suurust, kus järglased elavad. Pärast järglaste suureks saamist sureb emakas. See juhtub peaaegu kõigi maamesilaste liikidega. Kuid ainult naissoost "Galikt sphecodes" suudab ellu jääda ka kõige karmimate külmade korral. Ja noored, aktiivselt kasvavad ja arenevad, hakkavad tegema sama, mida teised sugulased: koristama mett ja nektarit.

Kasu ja kahju Tänu selliste mesilaste elutähtsale tegevusele tolmeldavad paljud õistaimed. Põllumaad saavad kasu mesilastest. Kuid ka mesilased võivad kahjustada, näiteks tõmmates suurtes kogustes maasse inetuid auke. Praegu, kui suurem osa teedest on mürgiste aurudega kaetud või mürgitatud, otsivad maamesilased varjupaika Binaarsed variandid koos nali ja dachades.

Kui sellel saidil on köögiviljaaed, segavad mesilased istutustöid ja kui aed on, siis lihtsalt moonutavad seda. Sellises sõnakasutuses kajastub ürgne enesestmõistetavus, et naise asi on saada emaks, mehe asi isaks. Isadusele ja iseäranis emadusele viitavaid mõisteid ning metafoore on otsatult: isalikkus ja emalikkus, isand ja emand, isamaa ja emakeel, emamaa, emapuu, emalaev, helde ema alma mater jne.

Tähendusrikas paar on taevaisa ja maaema. Isa pole taevane ja ema maine mitte seetõttu, et isad on emadest tavaliselt pikemad, vaid seetõttu, et taevas sigitab ja maa sünnitab.

Kuid isad sõdivad selle maa pärast, siit isade maa ja isamaa. Emad õpetavad rääkima, siit emakeel.

Ning ilmataadist rääkides räägime tegelikult taeva sest isast. Lühidalt, kogu meie mõistete süsteem on emadust ja isadust täis. Nagu alatihti dotseerivalt meelde tuletatakse — me kõik pole küll isad või emad, kuid meil kõigil on isa ja ema; isegi neil, kellele on antud sündida mitte mehe ega naise, vaid kellegi kolmandana.

Akadeemilistes ühesoolistes organisatsioonides moodustatud akadeemilised perekonnad koosnevad sama sugupoole esindajaist, kuid üht vanemat nimetatakse sellegipoolest akadeemiliseks isaks ja teist emaks. Sest mis perekond see muidu oleks. Universaalsusküsimus laheneb seega oodatule vastupidiselt: ilmneb, et isa ja ema on universaalsemad kui mees ja naine. See toob meid kuidagi ootamatult tänasesse Eesti poliitikasse. On ju ilmne, et kui abielu sõlmitakse lihtsalt kahe täiskasvanud inimese vahel, siis tähendab see ka lapsendamisõigust, mis omakorda tähendab, et mõnel lapsel saab olema kaks samast soost vanemat.

Kuidas neid seaduse järgi nimetada, mida kirjutada ankeetidesse, kuidas pidada emadepäeva? Või hakkab see kedagi solvama ja tuleb rangelt keelata? Küsimus on juba üleval neis riikides, kus samasooliste abielu on seadustatud. Naiivne oleks arvata, et probleem ja tüli meist mööda läheb, ükskõik kuidas Eestis lõpuks defineeritakse abielu või mis saab samasooliste paaride lapsendamisõigusest.

Eelneva põhjal võiks ju öelda, et kui ema ja isa on nii baasilised ning hävimatud mõisted, siis on üsna ükskõik, kuidas nad kajastuvad seadustes Stock Options direktorite kas üldse kajastuvad.

Ja nii ongi väidetud — ärge muretsege, uus aeg tekitab uued perekonnavormid, emadus ja isadus sellest ei kao. Kahtlemata ei kao, vähemalt mitte ettenähtavas tulevikus. Kuid probleem siiski jääb, sest ükskõik, kuidas edasi liikuda, ikka tuleks kultuuripärandit ja mõistetesüsteemi nii põhjalikult rookida, et pole teada, kas midagi sidusat üldse alles jääks.