Mike o binaarsed variantide signaal Facebookis,

See kriitika ei ole aga siinkirjutaja arvates väga hästi põhjendatud. Ssta aega, oppa millal ja kus iganes sulle sobib. Uues Testamendis on apostlina kirjas veel Matteus. Pärimuse kohaselt läinud Toomas Indiasse ristiusku kuulutama ja tapetud odalöögiga Madrase lähedal, kuhu ta olevat ka maetud.

Kolumbuse-aegsete eesti poisslaste meelisnimedest ja nende päritolust II Mattias Mattias nagu Johanneski on tuntud roomakatoliku kiriku pühak, üks kaheteistkümnest Uue Testamendi apostlist, kes läkitati uut usku kuulutama apostolos on kreeka keeli saadik, sõnumitooja.

Kaubanduse BTC Online

Mattiast polnud algul 12 apostli hulgas. Kui Jeesuse reetnud apostel Juudas Iskariot end pärast Jeesuse ristisurma oli üles poonud, jäi kaheteistkümnes koht vabaks ja apostlid valisid Jeesuse õpilaste jüngrite hulgast Mattiase uueks apostliks. Mattias olevat surnud märtrina ja tema arvatav hukkamispäev Vakuraamatus on kirjas üle Mattise, Mattis oli tolleaegsel Lääne maal kõige populaarsem mehenimi.

Ilmselt oli tt juba nõrgenenud d-ks, nii et rahvasuus kõlas Mattis juba Madisena. Sellele osutab ka vakuraamat, kus paaril korral on kirjas Maddis. Ka alamsaksa keelealal oli tol ajal olemas mehenimi Mattis, Mattiis, mis oli laenatud ladina keelest. Uues Testamendis on apostlina kirjas veel Matteus. Aeg-ajalt on nimed Mattias ja Matteus kippunud vahetusse minema, nagu nende nimepäevadki. Kreekakeelses Uues Testamendis on Matteus kirjas kui Maththaios, nii et need olid ka algupäralt erinevad nimed.

Matteust kohtame vakuraamatus ühel korral: Madyus Hansson, see Madyus peaks tagasi minema Matteusele ja sellele vastaks tänapäeval perekonnanimi Matjus.

Browsing by Subject

Inglise Mathew, prantsuse Mathieu, itaalia Matteo, vene Matvei, poola Mateusz lähevad kõik tagasi Matteusele, ent sageli on neid kasutatud mõlema apostli nimena. Nii nagu Hannesest saadi lühinimi Hans, nii saadi Mattisest lühinimi Mats. See lühinimi sündis alamsaksa keelealal kujul Matz, Matts ja muutus nii populaarseks, et sai üldnimeks tähendusega lihtsameelne, napakas, viimane jõudis ka Eestimaale ja eesti keelde alamsaksa laenuna, ent tähendus muutus pisut.

Linnaeestlaste ja arvatavasti ka sakslaste suus sai ta talupoja halvustavaks nimetuseks: matsid tulid linna, matsirahvas, igavene mats, sellele võis kaasa aidata asjaolu, et talumehe nimi oli tihti Madis.

Meie vakuraamatus esineb Matz kolmel korral, kuid ainult raamatu lõppu lisatud härjalaenutajate talupoegade nimekirjas. Selle nimekirja koostaja on Matzi kasutanud Madise asemel, sellele osutab näiteks asjaolu, et Matz Korajalck on vakuraamatu põhitekstis Mattis Koriajalck. Teine lühinimi, mis Mattisest on saadud, on Madi, mis arvatavasti on kujunenud juba alamsaksa poolel. On võimalik, et see nimi kõlas eestlase suus Mati.

Niisiis Mati ei pruugigi alati olla soome laen.

Mike o binaarsed variantide signaal Facebookis

Soomes on Matti kõige sagedasem mehenimi üldse ja soome mehe sünonüüm. Peetrus Peetrus oli samuti üks Uue Testamendi 12 apostlist. Evangeeliumi järgi oli tema nimi esialgu Siimon Joona poeg, kuid Jeesus andis talle uue arameakeelse nime Keefas, kefa tähendas kaljut. Uue Testamendi kreekakeelse teksti tarvis tõlgiti see nimi kreeka keelde nimega 7 Petros.

Kreeka keeles on petros kalju, kivi, võrdle näiteks petrooleum, petro-oleum on kiviõli.

Mike o binaarsed variantide signaal Facebookis

Ladinakeelses piiblis sai ta kuju Petrus ja saksa keele ala jäeti ära ladina -us ja saadud Petr mugandati Peter iks, mis eestlasteni jõudis alamsakslaste vahendusel. Kunagi Apostel Peetrus tuli ristiusku kuulutama Rooma, kus temast sai Rooma esimene piiskop. Keiser Nero laskis Peetruse hukata. Temast sai katoliku kiriku pühak, tema mälestuspäevi peetripäevi on rahvakalendris isegi kaks: Peetrus olevat maetud Rooma ja tema haua kohale Vatikanis ehitati Püha Peetruse basiilika, mille all olevatesse katakombidesse on maetud 91 paavsti.

Eestis andis Lühinimi Peetrist on Peedo. Juba alamsaksa keelealal on Peto ja Pete ja neid leiame Cara Transaksa binaarne valik vakuraamatus. Apostlinime Petrus on teisedki Euroopa rahvad oma moodi mugandanud ja lühendanud: hispaanlastel on Pedro, venelastel Pjotr, norralastel Peer, soomlastel Pietari ja Petteri. Prantslased on läinud tõlkimise teed: prantsuse keeles on Pierre mehenimi ja pierre kivi. Miikael Miikaeli-nimelist apostlit Uues Testamendis pole, küll on aga piiblis räägitud peainglitest, kellest kõige vägevam olevat Miikael.

Nimi on heebreakeelne ja koosneb kolmest heebrea sõnast: mi kes, ka otsekui, nagu ja el jumal, niisiis kes on otsekui jumal. Peainglite ülesandeks oli edasi anda Jumala käske, sõnumeid, aga Miikael on peale selle veel taeva vägede juhataja võitluses Saatana jõududega. Peaingleid olevat kokku 7, tuntud on veel Gaabriel, Raafael ja Uriel. Vana Testamendi algtekst oli heebreakeelne ja heebrea Mikaelist sai kreeka ja ladina Michael, alamsaksa keelealal lühenes Michael Micheliks, hääldusega Mikkel.

Kuidas Läänemaa külades seda nime hääldati, seda me ei tea, sest kirjapilt on alamsaksapärane. Hiljem on kirja pandud Mihkel. Teisedki rahvad on peaingli nime teisendanud: inglaste Michael hääldub praegu maikl, prantslaste Michel mišel, itaallaste Michele mikeele.

Hispaanlastel on Miguel, venelastel Mihhail, taanlastel Mikkel, leedulastel Mykolas, ungarlastel Michály ja soomlastel Mikael, Miikael, neil on isegi linn nimega Mikkeli. Püha Miikaeli kiriku järgi sai nime Mihkli kirikukihelkond. Nimel Michel on lühivorm Mikk, alamsaksa Mick, Micko, mis näitab omalt poolt, et ch hääldati k-na. Niisiis meie Mikk, Miku pole sündinud eesti keelealal, vaid on saadud alamsakslastelt. Küll aga on eestlased tõenäoliselt loonud Miku eeskujul Juhanist Juku.

Samasugune lühinimi on ka inglastel, vene Mihhail on lühendatud Mišaks ja Miškaks, ka soomlastel on Mikko, Mika.

Mike o binaarsed variantide signaal Facebookis

Soomlased on palju sõnu laenanud rootsi keelest ja rootslased Hansa-aegadel väga palju sõnu alamsakslastelt. Mikk on andnud perekonnanimed Mikk, Mikko, Miku, Mikson. Jakoobus 12 apostli hulgas Mike o binaarsed variantide signaal Facebookis isegi kaks Jakoobust, Jakoobus Sebedeuse poeg ja Jakoobus Alfeuse poeg, mõlematest said katoliku kiriku pühamehed, kelle mälestuspäevaks on Tegelikult polnud see vanadele kreeklastele omane mehenimi, vaid heebrea nimi.

Vanadel heebrealastel ja ka tänapäeva 9 juutidel on heebrea Ja akov väga oluline nimi. Seda nime kannab Vanas Testamendis juutide esiisa Aabrahami pojapoeg, meie piiblis Jaakob, kes esimese poja eesõigused kavaluse ja läätseleeme hinnaga enda kätte sai ja kelle 12 pojast said 12 iisraeli suguharu rajajad. Heebrea Ja akov tähendab kas järeltulijat või jumal Jahve kaitseb. Moosese raamatus jutustatakse, kuidas Jaakob maadles Jumalaga ja Jumal olevat talle andnud uue nime Iisrael, millest sai juutide praeguse riigi nimi.

Saksa keelealal on ladina Jacobusest saanud Jacob, Jakob.

Kui Osta Bitcoin Paypal

Eestlasteni jõudis see mehenimi alamsakslaste kaudu. Noil aegadel ei pandud lastele Vana Testamendi tuntud nimesid. On vaid üks Saalomon, kes kunagi oli küla kümnikuks ja kelle kaks poega Michel ja Hinrick on taluperemeestena kirjas. Võib arvata, et külades kutsuti neid Jaagopiteks, järgsilbi o muutus u-ks hiljem. Jakobuste kaitsealused kirikud andsid nime Viru-Jaagupi ja Pärnu-Jaagupi kirikukihelkondadele.

Teised rahvad on Jakoobuse mugandamisega tihti rohkem vaeva näinud: inglastel on Jakoobuse vasteiks Jake ja James, prantslastel Jacques, itaallastel Jacopo ja Giacomo, hispaanlastel Jaime ja Diego, venelastel heebreapäraselt Jakov ja lätlastel Jēkabs.

Jakobi järgi oleme saanud perekonnanimed Jakob, Jakobi, Jakobson, Jakobs. Kõige tuntum Jakobi lühivorm on Jaak, mis samuti on meil pärit alamsakslastelt, kus on Jaco ja ka Jack.

Kas eestlaste suus oli Jaco Jaako, Jaago või juba Jaak, pole selge. Eks inglise Jack, prantsuse Jacques [žak], soome Jaakko on samasugused Jacobi lühinimed. Ent Jakoobust on võidud lühendada ka algusest alates ja siis on saadud lühinimi Koop. Alamsakslaste läänenaabritel friisidel leiame veel selle lühinime uurida binaarseid variante Cobus, hollandlastel on Koop, Koep, perekonnanimena ka 10 Kops, Koops, mis ilmselt on lühivormid nimest Kopson.

Oma Keel. nr 1 / PDF Free Download

Tõenäoliselt võis sellelaadseid lühinimesid olla ka keskalamsaksa nimevaras. Näikse, et sellised lühinimed on jõudnud ka meie vakuraamatusse. Igatahes on meil praegu tuntud perekonnanimi Koop. Eelnevaga tegeldes kerkis tahtmatult küsimus, aga perekonnanimed Kaup, Kauba, Kaups kust need siis pärit on? Sellele vastamiseks teeme kõrvalepõike meelisnimede reast väljapoole ja räägime natuke ebatavalisest, kuid Läänemaa talupoegadele tollal tavalisest mehenimest KAUPI.

Läänemaa vakuraamatus pole Caupi ja Caupißon mingid haruldused, ühtekokku on neid üle neljakümne. Johann Pulck on nad kõik sama viisi kirja pannud, nähtavasti oli nimi tallegi tuttav, hiljem on keegi veel lisanud Kawpi Hermenßoni.

Varasemad nimeuurijad on selle nime sidunud Läti Henriku liivlaste vanema Kaupoga ja pidanud muistseks eesti nimeks.

  1. Teine-Arvuti-Võrgu
  2. Kolumbuse-aegsete eesti poisslaste meelisnimedest ja nende päritolust II

Tõepoolest alamsakslastel sellist nime ei esine. Rootsis on Kaupi praegu tavaline perekonnanimi, mille kohta rootslased ise arvavad, et see oli varem eesnimi ja pärineb vanapõhja keele sõnast kaupi kaupmees.

Kui seda arvesse võtta, siis võib järeldada, et Läänemaa talupoegade küllaltki tavaline ristinimi pärineb nende lähinaabritelt rannarootslastelt. See pole pühakunimi ja rootsi päritolu näikse seletavat, miks preestrid selle ilmaliku ristinime heaks kiitsid.

Arhitekt Martin Aunin.

Niisiis on väga tõenäoline, et meie perekonnanimed Kaup, Kauba, Kaups lähtuvad sellest rootsi Mike o binaarsed variantide signaal Facebookis nimest. Lisan siia veel teise rootsimõjulise ristinime OLAV. Pole kahtlust, et seegi kord on tegemist naabritelt rootslastelt ülevõetud nimega, ent rootsi päritolust hoolimata on seekord meie ees ikkagi pühakunimi, Põhjamaade kuulsaima pühaku nimi.

Olaf II kaotas oma kuningakrooni ja trooni ning püüdes seda tagasi võita langes Stocklesstedi lahingus. Mehenimi Olaf on vana Skandinaavia mehenimi, mis oli kujul Óleifr, Áleifr olemas juba vanapõhja keeles ning on tähendanud esivanema järglast. Eestisse jõudis ta põhja ja lääne poolt Olavina, kuni Kreutzwald pani Olevipoja Kalevipoja kaaslaseks ja nii oli Olevi edu mehenimena tagatud.

Andreas Andreas on järjekordne apostlinimi, Andreas oli üks Jeesuse 12 lähemast õpilasest. Legendi järgi olevat ta pärast Jeesuse surma läinud ristiusku kuulutama Musta mere rannikule ja surnud seal märtrina, Andreas löödud risti nagu Jeesuski, aga rist oli teistsuguse kujuga, mitte nagu roomlaste, millest sai ristiusu sümbol, vaid korrutusmärgi taoline, mida hiljem on nimetatudki Andrease ristiks.

Mike o binaarsed variantide signaal Facebookis

Püha Jaotuste valikutehingute illustratsioon on Venemaa kaitsepühak ja tsaaririigi kõrgeim orden oli Püha Andrease orden, mille muide ainsa eestlasena sai Ordenil on kujutatud Andreast just niisuguse kujuga ristil. Püha Andrease mälestuspäev on Nimi Andreas on kreeka päritolu, moodustatud kreeka omadussõnast andreas mehine, mis omakorda tuleneb nimisõnast andros Mike o binaarsed variantide signaal Facebookis.

Toomas Jällegi üks Jeesuse 12 apostlist. Apostel Tooma kohta on Uues Testamendis öeldud, et teda hüüti ka Kaksikuks, sünnikaaslast venda tal polnud, kuid ta oli kaksipidimõtleja, kahtleja eks kahtlema tuleb ka sõnast kaks.