Operatiivoperatsioonid operatiivvoimaluste jaoks,

NATO rahuldas selle palve Nende abinõude realiseerimise käigus koondati tsiviilautot, viimaste juhid koguti sõjakomissariaadi ruumidesse, kuhu nad jäid kuni väljasõidu ajani erikontingendi perekondade transportimiseks. Paigale jääva omandi ja kariloomad kirjutatavad üles väljasaatmisele kaasatud kohaliku võimu esindajad, kes kindlustavad selle säilimise kuni Nõukogude võimu organite otsuseni.

Hobutransport mobiliseeritakse asustatud punktides operatsiooni käigus. Majandusorganite autotransport mobiliseeritakse Eestimaa K b P Võru maakonnakomitee kaudu ettekäändel, et on vaja vedada külviks Operatiivoperatsioonid operatiivvoimaluste jaoks kaupu kolhoosidele, sovhoosidele ja praegu organiseeritavatele masina-traktorijaamadele.

Positiivne kauplemissusteem AFL

Autotransport paigutatakse: autot Võru linnas asuva tankidiviisi parki. Majandusorganite autotransport koondatakse maakonnakomi-tee ja maakonna täitevkomitee õuele. Sidevahendid Raadioside vahendeid riikliku julgeoleku ministeeriumi maakonnaosakonnal ei ole.

Side organiseerimiseks valdade koondamispunktide ja pealelaadimispunktidega on vaja 25 raadiojaama. Operatiivgrupid peavad valdade vanematega sidet virgatsitega ratsa- ja jalgsivirgatsid ning signaalrakettidega. Valdade vanemad peavad sidet riikliku julgeoleku ministeeriumi maakonnaosakonna ja pealelaadimispunktiga telefoni ja raadio teel.

Operatsiooni aeg ja protsess Ettevalmistavad üritused: valdade koondamispunktide ülemateks, kes on ka operatiivgruppide vanemad Operatiivoperatsioonid operatiivvoimaluste jaoks, määratakse need riikliku julgeoleku ministeeriumi maakonnaosakonna operatiivtöötajad, kes varem neid valdu teenindasid. Valdade vanemad organiseerivad objektide käitumise tundmaõppimise agentuuri kaudu ja tutvustavad operatiivgruppe juhtivale juurdekomandeeritud operatiivkoosseisule juurdepääsuteid objektidele.

Operatiivgrupi operatiivkoosseis suunatakse valdadesse vastavalt saabumisele erinevatel ettekäänetel valla rahvakaitse rühma inspekteerimine, kolhooside, sovhooside ja masina-traktorijaamade ettevalmistus kevadkülviks, valdade töö- ja veokohustuste täitmine kohaliku ja vabariikliku tähtsusega teede remontimisel, metsavarumisplaani täitmise kontrollimine. Sel viisil võetakse arvele vallas olemasolev hobutransport.

Miks me ei räägi postoperatiivsest depressioonist?

Operatsioonipäeva eelõhtul kutsutakse Võru linnas ja valdades kokku nõukogude ja parteiaktiiv arutama kevadkülvi plaane ja kolhoosiehituse tempo kiirendamist. Nõukogude ja parteiaktiivi koosolekute läbiviimiseks eraldab partei maakonnakomitee linna juhtiva partei- ja nõukogude aktiivi hulgast volinikud.

Nemad on ka maakonnakomitee ja maakonna täitevkomitee volinikud väljasaadetavatest maha jäänud vara arvele võtmisel ja massilise selgitustöö läbiviimisel elanike seas seoses läbiviidava operatsiooniga. Rahvakaitse võitlejad saavad olema kasarmurežiimil.

Operatiivgrupid toimetatakse operatsiooni kohale autotranspordi ja hobutranspordiga.

Poola kaitsejõudude operatiivülem tutvus Tapa sõjaväelinnakuga

Objektide majade blokeerimist tehakse nõukogude ja parteiaktiivi ning rahvakaitse võitlejate üheaegse kasutamisega. Maakonna territooriumil on vaja luua 8 valdadevahelist koondamispunkti järgmistes kohtades: Räpina, Rõuge, Lepistu, Vastseliina, Kanepi, Orava, Linnamäe ja Põlva asula.

Pärast erikontingendi vastuvõtmist saadetakse vallas operatsiooni juhtiva ülema nõudmisel nendesse punktidesse autotransport. Operatiivgruppidest vabanenud relvastatud jõude kasutab koondamispunkti ülem erikontingendi saatmiseks ešeloni pealelaadimise kohta ja koondamispunkti valveks. Maakonna territooriumil on vaja luua 2 pealelaadimispunkti — Võru jaama ja Veriora jaama.

Võttes arvesse, et maakonnas on mitu bandiitide gruppi Heeska bande, Randma bande, Kooviku bande ja Piho bandeja selleks, et hoida ära operatsiooni nurjamise katsed relvastatud kallaletungi teel, organiseerida 5 liikuvat gruppi autodel eriti ohtlike kohtade metsateed patrullimiseks.

Kuidas teha lisaraha u tooriba jaoks

Iga grupi arvuline suurus on 3 sõdurit. Riikliku julgeoleku ministeeriumi maakonnaosakonna ülem ja NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi volinik teostavad operatsiooni juhtimist maakonna keskusest.

Dokument II Kokku oli maakonnas operatsiooni alguseks vormistatud ja vastavates instantsides kinnitatud arvestustoimikut, neist oli arvestustoimikut kulakute ja arvestustoimikut teiste kategooriate kohta.

Operatsiooni ajaks oli osakonnas olemas: Operatiivkoosseis inimest neist teistest organitest juurdekomandeerituid inimest 2.

Võimaluste leidmine operatiivseks täiustamiseks

Sõdurid inimest neist Võru linnas paikneva MGB vägede Rahvakaitse võitlejaid inimest 4. Kohalike organisatsioonide ja asutuste autosid oli tükki.

Kauplemisstrateegia osad

Erikontingendi tapikorras ärasaatmiseks anti pealelaadimiskohtades ette spetsiaalselt sisustatud vagunit. Peale selle oli väljasaadetavate perekondade äratoomiseks nende kinnivõtmise kohtadelt autodele laadimise kohtadesse mobiliseeritud hobuveokit, mis võeti maakonna kolhoosidest, sovhoosidest ja hobulaenutuspunktidest.

Lisaks oli osakonnale juurde antud 34 raadiojaama, mis kindlustasid traatside katkemise puhul kahepoolse raadioside valdade ja pealelaadimispunktidega.

Planeeritud arvu erikontingendi majapidamiste äratoomiseks moodustasime me operatiivgruppi arvestusega üks operatiivgrupp majapidamise kohta.

Nimetatud operatiivgruppi kuulusid: üks operatiivtöötaja, neli sõdurit, rahvakaitse võitlejad ja inimest kohalikust nõukogude ja parteiaktiivist.

Bollinger Bands Trade AFL

Kõikidesse maakonna 30 valda olid kavandatud vanemoperatiivtöötajad, kes olid grupi eesotsas ja juhtisid erikontingendi asukohas kinnivõtmist ja sealt pealelaadimiskohta viimist. Vallas valitseva olukorra, erikontingendi käitumise ning taludele juurdepääsude tundmaõppimiseks saadeti neisse varakult 80 operatiivtöötajat eesotsas vallagruppide ülematega.

Operatiivkoosseisu viibimist valdades šifreeriti rahvakaitse võitlejate kogunemiste läbiviimisega ja nende lahinguvalmiduse kontrollimisega. Kogu operatiivkoosseisu instrueerisime hoolikalt operatsiooni läbiviimise korra ja järgneva dokumenteerimise kohta käesoleva aasta Valdades operatiivkoosseisule praktilise abi osutamiseks, nõukogude ja parteiaktiivi mobiliseerimiseks, aga ka väljasaadetute vara järgneva vormistamise organiseerimiseks Operatiivoperatsioonid operatiivvoimaluste jaoks partei maakonnakomitee kaudu 30 maakonnakomitee ja maakonna täitevkomitee volinikku arvestusega iga valla kohta üks volinik maakonna organisatsioonide juhtiva koosseisu seast.

Nimetatud aktiivi instrueerisime koos partei maakonnakomiteega operatsiooni eelõhtul, kusjuures operatsiooni alguse aega neile ei teatatud. Pimeduse saabumisel saadeti