Rahvusvaheline kaubamargi susteem,

Seega on eristusvõime kaubamärgi põhiomadus. Protokolliosaline riik või riikidevaheline organisatsioon võib deklareerida, et kõigi rahvusvaheliste registreeringute eest, milles ta on märgitud kas rahvusvahelises taotluses või hiljem märgituna , ja iga sellise registreeringu pikendamise eest soovib ta saada individuaallõivu.

Eesti Patendiameti kaudu esitatav taotlus tuleb esitada inglise keeles Madrid eFilingu portaali kaudu või täita vorm MM2.

Juhised taotluse täitmiseks sisalduvad kaubamärgimääruses.

Navigeerimismenüü

Madridi süsteemis on nõutav kaubamärgi graafiline kujutamine, seega heli- või videofaili kujul esitatud kaubamärkide suhtes rahvusvahelist taotlust esitada ei saa. Rahvusvaheline registreering sõltub põhitaotlusest või -registreeringust viie aasta jooksul rahvusvahelise registreeringu kuupäevast arvates.

Vastulause rahuldamise korral teavitab amet WIPO-t rahvusvahelisest registreeringust keeldumisest. Kui kõik menetlused on lõppenud ja Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering on kõikide kaupade või teenuste või nende osa ulatuses vastu võetud, avaldatakse see ELi kaubamärgibülletäänis ning WIPO-le saadetakse kaitse andmise teatis. Kui EUIPO lükkab tagasi Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu, on võimalik seda ELi kaubamärgi määruse artikli alusel muuta järgnevaks: Euroopa Liidu liikmesriigi riikliku kaubamärgi taotlus; Madridi protokolli osaliseks olevat Euroopa Liidu liikmesriiki nimetav registreering n-ö tagasiulatuv muutmine.

Kas Euroopa Liidu kaubamärki saab kasutada rahvusvahelise taotluse alusena? Jah, sest Euroopa Liit EL on Madridi protokolliga ühinenud ning seepärast saab esitada Euroopa Liidu kaubamärgil põhineva rahvusvahelise taotluse.

Sellisel Rahvusvaheline kaubamargi susteem tegutseb EUIPO päritoluametina ning tõendab taotletava või registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgi ja rahvusvahelise taotlusega hõlmatud kaubamärgi identsust.

Kuidas esitada ELi kaubamärgil põhinevat rahvusvahelist taotlust?

Eesti Patendiamet

Nüüd on võimalik esitada ELi kaubamärgil põhinevat rahvusvahelise kaubamärgi taotlust veebis. Tolman Company [9] esitas 7. Kummalisel kombel oli ka viimane enne nõukogude okupatsiooni registreeritud Eesti päritoluga kaubamärk Šokolaadi- ja kompvekitööstuse Kawe märk ŠOKOLIIT kaupade "karameel tahvlite kujul" tähistamiseks esitatud Enamik viimastest Hoiatustähise õige paigutus on Rahvusvaheline kaubamargi susteem vahetult kaubamärgi järel.

See ei ole täpne, kuna kaubamärk võib koosneda sõnast, tähtedest, numbritest, allkirjast, etiketist, mustrist, juhtlausest, värvikombinatsioonist, kauba või pakendi originaalsest kujust, helist, lõhnast, liigutusest või nende kombinatsioonist, mida on võimalik graafiliselt kujutada ja mille abil on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupa või teenust teise omast.

Seega on kaubamärk laiem mõiste kui mark või logo. Mõiste brand mille kohta ei leidu täpset eestikeelset vastet on kaubamärgi tähendusest edasi arenenud ja hõlmab ka toote, teenuse või ettevõtte isikupära. Seda saab määratleda ettekujutusega, mis tarbijal või kliendil on toote, teenuse või ettevõtte suhtes tekkinud ja mis ei piirdu üksnes teatud tähise või tähiste kombinatsiooniga.

Kaubamärke ei patenteerita, vaid registreeritakse. Patent on dokument, mis tõendab autorsustprioriteeti ja patendiomaniku ainuõigust leiutisele.

OSHO: Marriage and Children

Kui selline kaubamärk muutub kauba või teenuse nimetuse sünonüümikson see muutunud üldnimetuseks Genericized Trademark [18] ja kaubamärgiomanikul ei pruugi enam õnnestuda selle tähise kasutamise ainuõigust maksma panna. Eesti on ühinenud Märkide Rahvusvahelise Registreerimise Madridi Protokolliga, mis võimaldab Eesti isikutel taotleda oma Eestis registreeritud või registreerimisel oleva kaubamärgi põhjal selle registreerimist ka teistes taotlejat huvitavates Madridi protokolliga liitunud riikides Selle süsteemi kasuks räägivad järgmised asjaolud: suhteline odavus võrreldes rahvusliku registreerimissüsteemiga — mõnes üksikus riigis õiguskaitse saamisel ei ole võrreldes rahvusliku süsteemiga kulutuse suurusjärgus erinevust, oluline rahaline erinevus tuleb esile riikide arvu suurenemisega; lihtne protseduur — ühe registreeringuga saab õiguskaitse paljudes taotlejat huvitavates riikides; välisriikides tehtud registreeringud on teineteisest sõltumatud.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimisega saadakse ühe taotlusega õiguskaitse automaatselt Euroopa Liidu territooriumil s Euroopa Liidu liikmesriigis, s. Sellised andmed võiksid sisalduda rahvusvahelises taotluses, et ära hoida keeldumisteateid nendelt märgitud lepinguosalistelt, kus nende andmete esitamine on kohustuslik.

Punkt 3. Õigus esitada taotlus Madridi protokolli kohasel taotlusel tuleb punkti 3 a all märkida andmed taotleja õiguse kohta esitada taotlus Rahvusvaheline kaubamargi susteem lepinguosalise ameti vahendusel [41] : i kui lepinguosaline on riik näiteks Eesti, märgitud punktis 1siis asjaolu, et taotleja on selle riigi kodanik; ii kui lepinguosaline on organisatsioon näiteks EL, märgitud punktis 1siis selle organisatsiooni liikmesriik, mille kodanik taotleja on; iii asjaolu, et taotlejal on selles lepinguosalises alaline elukoht; iv asjaolu, et taotlejal on selles lepinguosalises tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte.

Märkima peab ainult ühe variandi, ent soovi korral võib märkida ka rohkem. Amet, mille vahendusel esitatakse rahvusvaheline taotlus, võib nõuda tõendusmaterjale, kui tal on põhjust õigustatult kahelda andmete õigsuses.

Üldjoontes võib eeldada, et punktis 2 b märgitud aadress on taotleja ettevõtte või elukoha aadress. Isegi siis, kui see aadress on selle lepinguosalise territooriumil, mille ameti kaudu taotlus esitatakse, on ikkagi vaja tähistada vähemalt üks ruut punkti 3 a all.

Kui seda ei ole tehtud, on Rahvusvaheline kaubamargi susteem kindlaks määrata taotleja õigust taotluse esitamiseks. Kui taotleja näitab punkti 3 a all vastavat ruutu märgistades, et tal on ettevõte või elukoht selle lepinguosalise territooriumil, kelle ameti kaudu rahvusvaheline taotlus edastatakse, aga tema aadress mis on märgitud punkti 2 b all ei ole sellel territooriumil, siis peab taotleja punkti 3 b juurde lisama oma ettevõtte või elukoha aadressi, mis asub punktis 1 märgitud lepinguosalise territooriumil.

Print PDF Jaga Eesti on liitunud Madridi protokolli nimelise rahvusvahelise lepinguga, mis võimaldab kaubamärgi rahvusvahelist registreerimist ühe taotluse abil paljudes riikides üle maailma. Madridi süsteem annab kaubamärgiomanikule võimaluse kaitsta kaubamärki paljudes riikides, esitades ühe taotluse oma riigi või regiooni ameti ehk päritoluameti kaudu. Sel viisil registreeritud kaubamärgil on võrdsed õigused iga riigi ametisse vahetult esitatud kaubamärgitaotluse või seal tehtud registreeringuga. Tänu Madridi süsteemile on märgi hilisem haldamine lihtsam, kuna ühe menetluse abil on võimalik teha muudatusi või pikendada märgi kehtivust kõigis riikides, kus märk sai õiguskaitse. Uutes riikides on võimalik kaitset taotleda nende hilisema märkimise teel.

Vastasel juhul peab jätma punkti 3 b täitmata. Kahe või enama taotleja puhul peavad rahvusvahelise taotluse esitamise õigust puudutavad nõuded olema täidetud iga taotleja kohta.

Samas ei pea kõigi taotlejate seotus lepinguosalisega, kelle ameti vahendusel rahvusvaheline taotlus edastatakse, olema sama. Näiteks võib üks taotleja olla antud lepinguosalise kodanik, teisel aga võib seal olla tegutsev ettevõte.

Seega tuleb vajaduse korral ära märkida teave iga taotleja õiguse kohta esitada rahvusvaheline taotlus, mis peab olema esitatud lisalehel.

Rahvusvaheline kaubamargi susteem 4. Esindaja määramine Kui taotleja soovib, et tal oleks suhtlemisel RBga esindaja, tuleb sellel andmeväljal märkida esindaja nimi ja aadress. Teave peab olema piisav võimaldamaks saata esindajale teateid posti teel ning see võiks sisaldada telefoni- ja faksinumbrit ning e-posti aadressi.

Esindaja määramiseks on tarvis ainult märkida tema nimi ja aadress rahvusvahelisse taotlusse. Volikirja ega teisi dokumente ei ole vaja RBle saata. Kui esindajat ei ole määratud, saadab RB kõik kirjad ja dokumendid taotlejale. Eesti Patendiametiga suhtlemisel võib taotlejat esindada atesteeritud patendivolinik. Kui rahvusvahelise taotluse punkti 4 all on määratud esindajaks isik, kes ei ole patendivolinik, loeb Patendiamet esindaja määratuks ainult suhtlemiseks RBga [42].

Punkt 5. Põhiregistreering või põhitaotlus Madridi protokollist lähtuva rahvusvahelise taotluse aluseks peab olema päritolu­ametis välja antud registreering või sellesse ametisse esitatud registreerimistaotlus [43]. Rahvusvahelise taotluse aluseks võib olla ka mitu taotlust või registreeringut või nende kombinatsioon. Päritoluametisse esitatud põhitaotluse puhul peab olema märgitud taotluse number ja esitamise kuupäev.

Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel : juhised

Päritoluametis registreeritud põhiregistreeringu puhul peab olema märgitud selle registreerimisnumber ja -kuupäev. Kui rahvusvaheline taotlus esitatakse põhiregistreeringu alusel, siis taotluse numbrit, mille põhjal põhiregistreering välja anti, ei Rahvusvaheline kaubamargi susteem märkida, sest seda võidakse pidada eraldi põhitaotluseks.

Kui tegemist on rohkem kui ühe põhiregistreeringu või -taotlusega ja kõik numbrid ning kuupäevad ei mahu selleks ette nähtud andmeväljale, siis tuleb punkti 5 all märkida kõige varasema kuupäevaga andmed ja ülejäänud andmed esitada lisalehel. Punkt 6. Prioriteedinõue Pariisi konventsiooni artiklile 4 vastava prioriteedinõude puhul [44] tuleb tähistada vastav ruut punkti 6 all.

Lisaks tuleb märkida riigisisese või regionaalse ameti nimetus, kuhu varasem taotlus oli esitatud, samuti esitamise kuupäev ja võimalusel taotluse number. RB ei nõua varasema taotluse koopiat. Kauplemisstrateegia on tavaliselt põhineb prioriteedinõue päritoluametisse esitatud põhitaotlusel, siis ei nõua varasema taotluse koopiat ka päritoluamet.

Kui prioriteedinõue põhineb rohkem kui ühel taotlusel, tuleb tähistada vastav ruut punkti 6 all ja esitada ülejäänud andmed lisalehel, sh kaubad ja teenused, mida iga prioriteedinõude aluseks olev taotlus hõlmab. Punkti 6 all tuleb sel juhul märkida kõige varasema kuupäevaga andmed. Prioriteedinõude võib esitada kõigi või osa kaupade või teenuste kohta. Kui prioriteedinõue ei hõlma kõiki rahvusvahelise taotluse vormil punkti 10 all loetletud kaupu ja teenuseid [45]tuleb punkti 6 all ära märkida need kaubad ja teenused, mille suhtes prioriteeti nõutakse.

Kui prioriteedinõue hõlmab kõiki ühes klassis loetletud kaupu või teenuseid, ei ole vaja siia märkida kogu loetelu, vaid piisab, kui nimetada vastava klassi number näiteks kaubad klassides 9 ja Kui nõutav prioriteedikuupäev on varasem kui kuus kuud rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäevast, siis kustutab Patendiamet prioriteedinõude ja teatab sellest rahvusvahelise taotluse esitajale.

S P Bollinger ribad IQ binaarne valikud APK

Ka RB ei võta arvesse nõudes sisalduvaid prioriteedikuupäevi, mis on rahvusvahelise taotluse kuupäevast millest võib saada rahvusvahelise registreeringu kuupäev [46] üle kuue kuu varasemad, ning teavitab sellest taotlejat ja päritoluametit. Seetõttu ei kanta sellist kuupäeva rahvusvahelisse registrisse.

Punkt 7. Parempoolne ruut b on mõeldud nende päritoluametite jaoks, kes ei registreeri märke värvilisena, ning see tuleb tavaliselt tühjaks jätta.

Rahvusvaheline registreerimine

Reproduktsioon peab olema märgi kahemõõtmeline graafiline või fotograafiline kujutis. Märgi reproduktsioon peab olema identne märgi kujutisega põhitaotluses või -registreeringus. Märgi reproduktsioon peab olema piisavalt selge võimaldamaks registreerimist, avaldamist ja teadete saatmist. Vastasel juhul tähendab see, et rahvusvaheline taotlus ei vasta nõuetele.

Jaga voimalusi voi tagatisi Binaarsete valikute strateegia voimsuse punkt

Märk avaldatakse bülletäänis täpselt vormil toodud kujul. Kui taotleja soovib, et märki käsitletaks sõnamärgi ehk standardtähtedega kujutatud märgina, tuleb märgistada punkti 7 all ruut c.

Naide Hindi valikute kaubandusest IQ Option Trade Logi sisse

Standardtähtedega märgiks saab lugeda märki, mis koosneb sõnast või sõnadest, tähtedest, numbritest või nende kombinatsioonist, mida ei ole stiliseeritud ja millele ei ole lisatud kujundelemente ega värve. Taotleja avaldus, et märk on kujutatud standardtähtedega, ei ole märgitud lepinguosalise ametile või kohtutele juriidiliselt siduv.

Neil on õigus otsustada sellise avalduse võimaliku toime üle nende territooriumil.

Laadi alla

Eelkõige võivad nad otsustada, et märk ei ole kujutatud standardtähtedega, kui ta sisaldab teatud elemente, mis ei ole standardsed selles lepinguosalises kasutatavas keeles või kui tähed ei ole kujutatud tavalises arvutikirjas.

Seega ei tohi ruutu c märgistada, kui märk sisaldab erilisi tähti või kujundelemente. Kui see ruut on siiski märgistatud, Rahvusvaheline kaubamargi susteem märk ei ole ilmselgelt standardtähtedes, kustutab RB selle märke ja teatab sellest taotlejale. Tuleb arvesse võtta, et RB ei loe standardtähtedeks tähti, mis ei ole ladina tähestikus näiteks slaavi tähed ja numbreid, mis ei ole araabia numbrid.

Lisaks peaks taotleja olema teadlik, et kui märgitud lepinguosalise amet leiab, et märk ei ole standardtähtedes, võib ta otsustada kaitse andmisest keelduda, näiteks põhjusel, et ei ole selge, millele kaitset taotletakse. Kui põhiregistreeringus või -taotluses on märk, mis koosneb ainult värvist või värvikombinatsioonist st märgil ei ole sõnu ega kujutisi, vaid ainult üks või mitu värvituleb märgistada ruut 7 d. Kui on tegemist värvilise kombineeritud märgiga, mis sisaldab lisaks värvile või värvidele ka sõnu või kujutisi, tuleb see ruut tühjaks jätta.

Punkt 8. Värvinõudlus Kui märk on värviline ja esitatakse värvi kui ühe märki eristava tunnuse nõudlus, tuleb märgistada ruut 8 akusjuures värv või värvikombinatsioon märgitakse sõnadega, millele võib lisada vastavad värvikoodid.

Rahvusvahelises taotluses võib olla värvinõudlus hoolimata sellest, et põhitaotluses sama nõudlust ei ole. Isegi kui sellist nõudlust põhitaotluses ei ole, peab märk põhitaotluses või -registreeringus olema siiski kujutatud nõudlusaluses värvis või värvikombinatsioonis.

Lisaks sellele võib punkti 8 b all sõnadega ära märkida märgi põhiosad, kus värvid esinevad, kuna seda nõuavad mõnede lepinguosaliste ametid näiteks USA. Punkt 9. Mitmesugused andmed a Transliteratsioon Kui märk Rahvusvaheline kaubamargi susteem osaliselt või täielikult elementidest, mis ei ole ladina tähestiku tähed näiteks slaavi tähed ega araabia või Rooma numbrid, tuleb lisada transliteratsioon ladina tähtede või araabia numbritega.

Ladina tähtedega transliteratsioon st märgi sõnaline osa kõla järgi peab järgnema foneetilisele transkriptsioonile rahvusvahelise taotluse keelde. Tõlge võib olla kas inglise, prantsuse või hispaania keelde, olenemata rahvusvahelise taotluse keelest. Tõlke võib taotleja lisada omal valikul ja selle eesmärk on ära hoida märgitud lepinguosalise ameti nõue tõlke esitamiseks.

RB ei nõua tõlget, ei kontrolli märgi tõlke autentsust ega korralda tõlkimist. Selle märke eesmärk on ennetada märgitud lepinguosaliste ametite nõudeid tõlkimiseks või kinnituse saamiseks, et tõlkimine ei ole võimalik. Märge tuleb teha ainult siis, kui see esineb põhiregistreeringus või -taotluses. Kollektiiv- sertifikaat- või garantiimärgi puhul ei ole märgi kasutamist reguleerivad dokumendid osa rahvusvahelisest taotlusest ja neid ei saadeta RBsse.

Märgitud lepinguosaline võib siiski nõuda nende dokumentide esitamist. Et vältida sellises lepinguosalises kaitse andmisest keeldumist dokumentide puudumise tõttu, võib taotleja saata nõutud dokumendid märgitud lepinguosaliste ametitesse niipea, kui ta saab kätte rahvusvahelise registreerimise teate.

Madridi süsteem, mis loodi Madridi süsteem pakub kaubamärgiomanikule võimaluse kaitsta kaubamärki paljudes riikides, esitades ühe taotluse oma riigi või regiooni ametisse.