Avatud ulikooli muudatuste strateegia ja projektid tool

Kolmandaks on oluline arvestada riskide võtmisega, mis võivad viia nii üllatusvõitude kui ka -kaotusteni. Panustame tervet elulaadi, heaolu ja jätkusuutlikku mõtteviisi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eesti ühiskonnas ning e-teenuste eripära arvestava ühiskonnakorralduse loomisesse ja rakendamisse. Soovitav on korraldada töö nii, et asutuses on eraldi tiim, kelle peal on taotlemise ja aruandlusega seotud paberimajandus. Tuleb kiiresti reageerida ja kohaneda, et uuteks ühiskondlikeks ülesanneteks paremini valmistuda. IV Tallinna Ülikooli tegevuspõhimõtted Ülikooli strateegilise eesmärgi toetamiseks oleme määratlenud läbivad tegevuspõhimõtted, mis lähtuvad ülikooli prioriteetidest ja arengusuundumustest. Üleilmastumise tõttu on tervise ja elukeskkonna valdkonnale omane suurem kihistumine ka ühiskonna sees, nii hoiakute, võimaluste kui ka käitumismustrite lõikes.

Como MEMORIZAR de maneira FÁCIL e RÁPIDA

Land-Sea-Act: maa ja mere vahelised vastastikmõjud edendamaks sinist majanduskasvu Läänemere rannikualadel EL ja Läänemere regiooni poliitikad rõhutavad merealade ruumilist planeerimist, sinist majanduskasvu blue growth ja rannikualade jätkusuutlikku majandamist. Sinine majanduskasvu eesmärk on võimaldada rannikualadel arengupõhiste väljakutsetega tegelemine, nagu seda on kalanduse vähenemine, rahvastiku väljaränne ja inimese mõju keskkonnale.

Avatud ulikooli muudatuste strateegia ja projektid tool

Rannikuäärsed omavalitsused ja regioonid Läänemere regioonis otsivad võimalusi majanduse mitmekesistamiseks ja mere loodus- ja kultuuriväärtuste efektiivseks kasutamiseks.

Kui merealade ruumilised planeeringud juba toimivad töövahendina merealade integreeritud planeerimisel, siis merealade sidusust rannikute maakasutuse, arendusinitsiatiivide ja rannamaastikega nähakse peamise väljakutsena ja eeltingimusena sinikasvu jaoks. See sidususe probleem tekitab konflikte ja takistab kasvupotentsiaalide kasutamist.

Avatud ulikooli muudatuste strateegia ja projektid tool

Planeerimisel on väljakutseks ruumiliste ja ajaliste karakteristikute formuleerimine, käsitlemaks mere ja maaga seonduvate funktsioonide vastastikmõjusid. Integreeritud lähenemiste arendamine planeerimises on vajalik, saavutamaks sinise majanduskasvu eesmärke.

Avatud ulikooli muudatuste strateegia ja projektid tool

Seosed ja koosmõjud mereliste ökosüsteemide, maastike, sotsiaal- ja kultuuriväärtuste ja majandussektorite vahel on esile toodud, aga neid pole piisavalt arvesse võetud maa-mere vastastikmõjude planeerimise kontekstis. Käesolev projekt suunabki riiklikke ametiasutusi, rannikuäärseid regionaalseid ja kohalikke omavalitsusi ning mitmeid teisi osapooli tegelema järgnevate sinise kasvu aspektidega: riikideülese koostöö parandamine, sinise kasvu edendamine ning teadmiste toetamine vähem arenenud piirkondade võimustamiseks; võimekuse tõstmine, edendamaks sinise majanduskasvu initsiatiive ja integreeritud lähenemisi rannikualade piirkonnas; tasakaalu leidmine merealade uute kasvatusviiside ja kogukonna huvide vahel läbi erinevate tasandite ja sektorite seostamisega rannikualade valitsemisprotsessis kogu Läänemere regioonis.

Avatud ulikooli muudatuste strateegia ja projektid tool

Lähtudes neist aspektidest tegeletakse maa - mere vastastikmõjudega, kaasates erinevaid huvigruppe ning kasutades osaluspõhiseid ja interdistsiplinaarseid lähenemisi. Seejärel töötatakse välja ruumilisi ja ettevõtlust soosivaid lahendusi, mida Läänemere regiooni maad saavad kaasavates valitsemisprotsessides rakendada. Rannikualade planeerijaid ja sinise kasvu initsiatiivide arendajad saavad uusi teadmisi ja oskusi, lahendamaks maa - mere vastastikmõju väljakutseid.

Avatud ulikooli muudatuste strateegia ja projektid tool

Projektitöö tulemus, milleks on sinise majanduskasvuga seonduv ruumilise planeerimise mitmetasandiline valitsemise kava valmib peale