Et teada saada kaubandusstrateegiate voimalusi

Kuidas kontot luua? Kas Bitcoin Pro on kasumlik?

Et teada saada kaubandusstrateegiate voimalusi

Deselaers, O. Mross ja J. Brückner, hagejad, Euroopa Komisjon, esindajad: L. Malferrari, N. Simm ja F. Lewis, M. Schneider ja M. Moustakali, menetlusse astujad, mille ese on nõuded tühistada komisjoni Pelikánová, kohtunikud K.

Jürimäe ja M. Andová, arvestades kirjalikus menetluses ja 9. Esimene kontrollimine Esimene kontrollimise määramise otsus 2 Euroopa Komisjon kohustas Kõnealune tegevus seisneb asjaolus, et DB Energie GmbH kohtleb DB kontserni teisi tütarettevõtjaid tõenäoliselt põhjendamatult soodsamalt elektritoitega varustamist puudutava hinnaalanduste Et teada saada kaubandusstrateegiate voimalusi abil, mis DB kontsernil võimaldab takistada konkurentsi ahelas järgnevatel raudteeveo turgudel.

Deutsche Bahn AG ning kõik need juriidilised isikud, keda Deutsche Bahn otseselt või kaudselt kontrollib, sealhulgas DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH ja DB Schenker Rail Deutschland AG, võimaldavad komisjoni volitatud ametnikel ja teistel kaasasolevatel isikutel viia läbi kontrollimine ning asjaomase liikmesriigi konkurentsiasutuse ametnikel ning selle asutuse volitatud või määratud ametnikel, kes abistavad eespool nimetatud ametnikke ja isikuid, siseneda kõikidesse ruumidesse, territooriumile ja transpordivahenditesse tavapärastel tööaegadel.

Et teada saada kaubandusstrateegiate voimalusi

Eespool nimetatud ametnike ja isikute palvel annavad ettevõtjad viivitamatult kohapeal selgitusi uurimise eesmärgil selgitusi uuritava küsimusega seotud asjaolude kohta ning lubavad igal esindajal või töötajal anda selliseid selgitusi. Ettevõtjad nõustuvad sellega, et antud selgitused registreeritakse mis tahes kujul.

Et teada saada kaubandusstrateegiate voimalusi

Otsuse artiklis 3 märgib komisjon, et kontrollimise määramise otsus esitatakse Deutsche Bahnile ning kõigile nendele juriidilistele isikutele, keda Deutsche Bahn otseselt või kaudselt kontrollib, vahetult enne kontrollimist. Sooduskohtlemine võib eelkõige olla tingitud DB Energia pakutavast hinnaalanduste struktuurist ning see ei pruugi olla objektiivselt põhjendatud.

Kas Bitcoin Pro on kasumlik? Hiljuti tutvustatud Bitcoin Pro'l näib olevat palju pakkuda.

Komisjonil on andmed, mis kinnitavad, et DB Energie võis elektritoitega varustamisele kohaldada sarnaseid hinnaalanduste süsteeme juba varem, vähemalt alates Lisaks ei ole välistatud, et DB Energie kohaldas neid hinnaalanduste süsteeme või sarnaseid süsteeme juba enne seda kuupäeva. Eeldatav on see, et see ärimeetod võimaldab DB kontserni asjaomastel tütarettevõtjatel saada eelise oma konkurentide Et teada saada kaubandusstrateegiate voimalusi ahelas järgnevatel raudteeveo turgudel neis liikmesriikides, kus DB kontserni kõnealused tütarettevõtjad tegutsevad sõitjate ja kauba raudteeveo sektoris, eelkõige Saksamaal, ning et DB kontsern võib sel viisil takistada konkurentsi neil turgudel.

Et teada saada kaubandusstrateegiate voimalusi

Eespool kirjeldatud tegevus — kui selle asetleidmine on ilmnenud — kujutab endast ELTL artikli ja EMP lepingu artikli 54 rikkumist. Hindade kindlaksmääramist puudutavad otsused DB kontsernis on ilmselt tehtud erinevatel ettevõtja tasanditel.

Et teada saada kaubandusstrateegiate voimalusi

Lisaks on tõenäoline, et asjakohaseid tõendeid võib leida ka DB kontserni neis tütarettevõtjates, kelle suhtes ilmselt kehtivad tõenäoliselt põhjendamatult soodsad hinnad, mis võimaldab takistada konkurentsi raudteeveo turgudel.

Seega esineb kaudseid viiteid, et tõendeid võib leida igas asukohas, mis on loetletud käesoleva otsuse artiklis 1. Komisjonil olemasoleva teabe kohaselt on DB Energia poolt sõitjate ja kauba raudteeveo Saksa turgudel varem kohaldatud hinnasüsteem olnud Saksamaal juba niisuguste kohtuvaidluste ese, mille pooleks olid reguleerivad ja konkurentsiasutused. Seega teavad asjaomased juriidilised isikud, et reguleerivad ja konkurentsiasutused kontrollivad nende tasude määramise süsteemi.

Ameerika valik: müüdid ja reaalsus Kauplemine finantsturgudel on üha populaarsemaks muutumas iga päev ja paljud Interneti kasutajad näevad seda võimalust teenida lisaraha. Algajate kauplejad on üha enam huvitatud binaarsete valikuvõimalustega kauplemisest. Selline kauplemine võimaldab teil saada teadaolevat sissetulekut kindlaksmääratud aja jooksul, mille kaupleja valib iseseisvalt.

Lisaks on komisjon varem tuvastanud, et DB kontserni tegevus hindade kindlaksmääramise valdkonnas on vastuolus ELTL artikligamida Euroopa Liidu kohtud on kinnitanud. Järelikult võivad asjaomased juriidilised isikud püüda varjata, kõrvaldada või eitada selle tegevusega seotud tõendeid, selleks et vältida hindade kindlaksmääramise valdkonnas võimaliku õigusvastase tegevuse avastamist.

Kontrollimiste tõhususe tagamisel on oluline, et kontrollimised viiakse läbi neid juriidilisi isikuid eelnevalt teavitamata, keda loetakse rikkumises osalenuks, ning samal ajal erinevates kohtades.