E & Y Jagamise valikud Tehingud,

Teatud juhtudel nn peakontori ja püsiva tegevuskoha vahelistes tehingutes turuhinda ei kohaldata. Kõikide kriteeriumide puhul arvestatakse näitajaid koos seotud isikutega ning piisab ühe kriteeriumi täitmisest, et detailne dokumenteerimine muutuks kohustuslikuks. Omavahel mitteseotud isikud tegutsevad enamasti kasumit maksimeerides, mistõttu vastab mitteseotud isikute vahelistes tehingutes kasutatav hind tavaliselt turuväärtusele. Uus e-poe platvorm võimaldab pakkuda ühiskondliku jagamise eest preemiaid Uus e-poe platvorm võimaldab pakkuda ühiskondliku jagamise eest preemiaid Neljapäeval ametlikult turule jõudva Y Combinaatori rahastatud idufirma Curebit eesmärk on sotsiaalmeedia jagamise kaudu suurendada e-kaubandusettevõtete kasumeid. Kaasas ülevaade tegevuste jagamisest, uutest müükidest ja allahindlustest.

Siirdehinna turuväärtuse määramine on rahvusvaheliste kontsernide suurim maksuprobleem, mille lahendamine on väga komplitseeritud nõuab ärilist, raamatupidamislikku, finants- ning juriidilisi teadmisitöömahukas ning tihti vaieldav. Üldjuhul on tegemist piiriüleste tehingutega, mis eeldab korrigeerimist mõlemas riigis. Siirdehindade regulatsiooni eesmärgiks on maksustada varjatud kasumieraldised, mistõttu laieneb võimalik täiendav maksukohustus residendist juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ning mitteresidendi Eestis asuvale püsivale tegevuskohale.

Account Options

Turuväärtusele peavad vastama tehingud residendist juriidilise isiku ja temaga seotud isiku vahel sh mitteresident, resident, juriidiline isik, füüsiline isikresidendist juriidilise isiku ja tema välisriigis asuva püsiva tegevuskoha vahel, füüsilisest isikust ettevõtja ja temaga seotud isiku vahel, mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel sama mitteresidendist juriidilise isikuga seotud isiku vahel, mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu ja tema välisriigis asuva püsiva tegevuskoha vahel.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 67 lg 1 järgi on tehing toiming või omavahel seotud toimingute kogum, milles sisaldub kindla õigusliku tagajärje kaasatoomisele suunatud tahteavaldus. Tehingu eesmärgi saavutamiseks sõlmivad osapooled omavahel kokkuleppe, määrates kindlaks tehingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud sooritused ning nende toimumise aja.

E & Y Jagamise valikud Tehingud

Tehing loetakse tehtuks, kui tehingu eesmärk on saavutatud ning kõik kokku lepitud kohustused on täidetud. Lepinguid, mis on suunatud püsiva kohustuse või korduvate kohustuste täitmisele nimetatakse kestvuslepinguteks ning nende puhul tuleb tehingu toimumise ajaks lugeda perioodi alates esmasest tehingu eesmärgi saavutamiseks vajalikust sooritusest lepingu sõlmimisest kuni viimase vajaliku soorituseni nt viimane osamakse.

Arvustused

Dokumenteerimise eesmärgist Dokumenteerimise eesmärk on koguda tõendeid põhjendamaks siirdehinna vastavust turuhinnale. Vältimaks hilisemaid vaidlusi on maksumaksjal mõistlik koguda dokumente tehingu toimumise eel ja ajal vt Juhised siirdehinna turuväärtuse kindlaksmääramiseks hargmaistele ettevõtjatele ja maksuhalduritele p 5.

Kohustuslikud dokumenteerimise nõuded kohalduvad järgmistele isikutele määrus § 18 lg 1 : residendist krediidiasutus, kindlustusselts ning väärtpaberibörsil noteeritud äriühing; kui tehingu üheks osapooleks on madala maksumääraga territooriumil asuv seotud isik; residendist äriühing, kellel on töötajaid arvestatuna koos seotud isikutega või rohkem või kelle tehingueelse majandusaasta käive koos seotud isikutega oli 50 miljonit eurot või rohkem või kelle konsolideeritud bilansimaht oli 43 miljonit eurot või rohkem; mitteresident, kes tegutseb Eestis püsiva tegevuskoha kaudu ja kellel on töötajaid arvestatuna koos seotud isikutega või rohkem või kelle tehingueelse majandusaasta käive koos seotud isikutega oli 50 miljonit eurot või rohkem või kelle konsolideeritud bilansimaht oli 43 miljonit eurot või rohkem.

E & Y Jagamise valikud Tehingud

Kui maksumaksjale ei kohaldu punktid 1 ja 2 on dokumenteerimisnõuete kohustuse määramisel oluline tähelepanu pöörata töötajate arvule, käibele ning bilansimahule. Kõikide kriteeriumide puhul arvestatakse näitajaid koos seotud isikutega ning piisab ühe kriteeriumi täitmisest, et detailne dokumenteerimine muutuks kohustuslikuks.

Nii võib dokumenteerimine muutuda kohustuslikuks Eesti tütarühingule, kellel on endal viis töötajat, kuid kellel koos seotud isikutega on töötajaid üle ning seda sõltumata käibe ja bilansimahu suurusest. Kõigi kolme kriteeriumi puhul saab lähtuda eelmise majandusaasta andmetest.

E & Y Jagamise valikud Tehingud

Kui aga eelmisel majandusaastal ükski kriteeriumidest täidetud ei olnud, tuleb lugeda töötajaid tehingu toimumise ajal. Kui on tegemist ajutiste või hooajaliste töötajatega ning kui töötajate arv hooajaliselt erineb väga palju keskmisest, tuleb loendamisel arvestada ja hinnata ka ajutiste töötajate arvu mõju tehingutele seotud isikutega.

Kui äritegevus toimubki vaid hooajaliselt, peab ka töötajate loendamine toimuma eelkõige hooajal, mil tehing seotud isikutega toimus.

iPhone'i kasutusjuhend

Võimalike vaidluste korral töötajate loendamisel saab määravaks töötajate arvu ja seotud isikuga tehtud tehingu vahelise mõju olulisus. Seega võib töötajate arvu loendamine keerulisematel juhtudel olla seotud pigem tehingu toimumise hetkega kui majandusaasta keskmisega.

E & Y Jagamise valikud Tehingud

Töötajaks siirdehindade kontekstis on: töölepingu alusel töötav isik; füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud; töövõtu- käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut, sh teiselt isikult "renditud" töötajad. Määruse §-s 18 on sätestatud, millises olukorras ja millal dokumenteerimisnõuded kohalduvad. Juhul kui siirdehind erineb turuväärtusest, lähtutakse maksustamisel turuhindadest ning tulumaksuga kuulub maksustamisele kas tulu, mille maksumaksja oleks saanud, või kulu, mis oleks maksumaksjal jäänud kandmata, kui seotud isikutega tehtud tehingu väärtus oleks olnud selline, mida rakendavad sarnastes tingimustes mitteseotud isikud TuMS § 50 lg 4.

E & Y Jagamise valikud Tehingud

Näide Siirdehinna turuväärtuse määramisega kaasnev täiendav maksukohustus Kui seotud isikute vahelises tehingus kehtestatud siirdehind ei ole küll turuväärtuses, kuid tehingu Eesti osapoolel ei ole saamata jäänud tulu ega ebamõistlikke kulusid, täiendavat maksukohustust ei teki.

Näiteks, mitteresidendist emaettevõte annab intressita laenu Eesti tütarettevõttele.

  • Uus e-poe platvorm võimaldab pakkuda ühiskondliku jagamise eest preemiaid Uus e-poe platvorm võimaldab pakkuda ühiskondliku jagamise eest preemiaid Neljapäeval ametlikult turule jõudva Y Combinaatori rahastatud idufirma Curebit eesmärk on sotsiaalmeedia jagamise kaudu suurendada e-kaubandusettevõtete kasumeid.

Eesti tütarettevõttel maksukohustust ei teki, küll aga võib juhtuda, et aja möödudes võib teise tehinguosalise riigi maksuhaldur esitada topeltmaksustamise kõrvaldamise ettepaneku, mille käigus tuleb korrigeerida ka Eesti tütre kasumit. Kui füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või mitteresidendi Eestis asuv püsiv tegevuskoht on siirdehinna ja turuväärtuse vahelt tulumaksu maksnud või sellelt on § 41 kohaselt tulumaks kinni peetud, siis siirdehindade regulatsiooni alusel täiendavat maksukohustust enam ei teki TuMS § 14 lg 9, § 50 lg 5.

iPhone’i minemaviskamise ja utiliseerimise teave

Näiteks erijuhtum intressidele TuMS § 29 lg 7 mitteresidendile makstavad intressid maksustatakse Eestis ainult siis, kui intress oluliselt ületab turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal; maksustatakse mitteresidendi poolt saadud intressi ja sarnaselt võlakohustuselt turutingimustel makstava intressi vahe tulumaksu kinnipidamise teel; ei oma tähtsust, kas intressi saaja ja maksja on seotud isikud TuMS § 8 mõistes; kui intresside turuväärtuse ja seotud isikute vahelise intressimäära vahelt on tulumaks kinni peetud, täiendavat tulumaksu tasumise kohustust siirdehinna regulatsiooni alusel ei teki.

Teatud juhtudel nn peakontori ja püsiva tegevuskoha vahelistes tehingutes turuhinda ei kohaldata. Veebimüüjad integreerivad Curebiti tehnoloogia oma veebisaitidele, et lisada ostuprotsessis sotsiaalseid soovitusi. Oletame, et kasutaja ostab degusteerimiskasti Foodzie üks Curebiti kliente juurest.

Siirdehinna määramise juhend 2011

Kui ta on lõpetanud väljaregistreerimisprotsessi ja jõudnud kviitungi lehele, tabatakse seda klienti Curebiti saatekirjaga: kui klient jagab ostu sõpradega ja need sõbrad ostavad selle lingi kaudu midagi, siis saab see klient midagi sellist raha tagasi või allahindlus. Curebit saab integreerida mis tahes e-kaubanduse veebisaidiga, kuid see on loonud ka laiendusi ja pistikprogramme Magneto, Shopify, Ubercart, Zencart, Opencart ja osCommerce jaoks.

Samuti on ettevõte loonud oma toote tähistamiseks spetsiaalse toote demo saidil Curebit.

E & Y Jagamise valikud Tehingud

Curebiti kaudu sõpru suunanud kasutajad teenivad Starbucksi kinkekaarte 5 dollarit. Kulisside taga saavad Curebiti kasutavad ettevõtted hallata oma kampaaniaid analüüsi juhtpaneeli kaudu. Kaasas ülevaade tegevuste jagamisest, uutest müükidest ja allahindlustest. Armatuurlaual on ka tegevusvoogu, mis kuvab äsja viidatud müügid ja aktiivsed tehingud.

  • Siirdehinna määramise juhend - mstudio.ee
  • Siirdehinna mõiste ja turuväärtuse põhimõte Siirdehind transfer price on seotud isikute vahelise tehingu hind TuMS § 8 lg 2.
  • Uus E-poe Platvorm Võimaldab Pakkuda ühiskondliku Jagamise Eest Preemiaid