Lei 12973 jagamise valikud. Eriaruanne nr 19/ ELi toll

Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid olid asjaomaseid vastastikuse abi taotlusi rakendanud eri viisil ning OLAFI nõuded ei olnud kõikidel juhtudel täidetud. TARIC tagab tariifsete meetmete ühetaolise kohaldamise 72 TARIC ehk Euroopa Liidu integreeritud tariifistik on mitmekeelne andmebaas, kuhu integreeritakse kõik ühise tollitariifistikuga seotud meetmed ning kaubandus- ja põllumajandusalased õigusaktid. Lisaks ei anna liikmesriigid ja OLAF alati asjakohast tagasisidet. Sellest programmist rahastati üleeuroopaliste IT-süsteemide ELi spetsifikatsioone ja liikmesriigid kandsid riiklike süsteemide ELi spetsifikatsioonidega vastavusse viimise kulud. Tolliinfosüsteemi andmebaasi vähene kasutamine ja sisestatava info osaline kattumine vähendavad nimetatud teabevahetusviiside mõjusust. Need liikmesriigid, kes tollikontrolle ei tee, ei riski millegagi.

Lühidalt aruandest I ELi muudest riikidest sisenev kaup peab läbima liikmesriigi tehtava tollikontrolli, enne kui see lubatakse vabasse ringlusse Euroopa Liidus. Kontrollikoda uuris, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et impordiprotseduuridega kaitstakse ELi finantshuve.

Kontrollikoda leidis olulisi puudusi ning seaduselünki, mis näitavad, et kontrollid ei ole tulemuslikud. See avaldab negatiivset mõju ELi tuludele.

Avatud intressikaubandusstrateegiad

Kontrollikoda esitab komisjonile ja liikmesriikidele mitu soovitust kontrollimehhanismide kavandamise ja rakendamise parandamiseks. Tollikontrollidest II Tollikontrollid tagavad ELi finantshuvide kaitse vaid juhul, kui need põhinevad ühistel eeskirjadel ning liikmesriigid kohaldavad neid ühtlustatud korras. III Kauba sisenemisel peavad impordiliikmesriigi tolliasutused nõudma importijalt mis tahes tollimaksude maksmist või tagatise esitamist nende tasumiseks.

Importijad võivad aga tahtlikult vähendada või vältida tollimakse, näiteks esitades kaupade väärtuse tegelikust väiksemana, deklareerides vale päritoluriigi või muutes toote klassifikatsiooni, nii et tollimaksumäär oleks madalam. Tollimaksude maksmisest kõrvalehoidumine suurendab tollimaksu alalaekumist ning seda tuleb kompenseerida liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate suuremate osamaksetega.

Lõppkokkuvõttes kannavad kulud seega ELi maksumaksjad. Auditi läbiviimine V Kontrollikoda uuris, kas ELi tollikontrollid kaitsevad liidu finantshuve ning kas komisjon ja liikmesriigid on ELi finantshuvide kaitsmiseks kehtestanud ranged impordiprotseduurid. Kontrollikoja leiud VI Kontrollikoda Lei 12973 jagamise valikud tõsiseid puudusi, mis näitavad, et tollialases õigusraamistikus esineb vajakajäämisi ning impordi tollikontrolle ei kohaldata tulemuslikult.

See avaldab negatiivset mõju ELi finantshuvidele.

Расстроенный, Беккер повесил трубку. Провал. Мысль о том, что придется отстоять в очереди несколько часов, была невыносима. Время идет, старик канадец может куда-нибудь исчезнуть.

VII Tollikontrollide läbiviimist liikmesriikides ei motiveerita rahaliselt piisavalt. Liikmesriigid, kes teevad tollikontrolle, kuid kellel ELi saamatajäänud tulu sissenõudmine ei õnnestu, riskivad finantstagajärgedega. Need liikmesriigid, kes tollikontrolle ei tee, ei riski millegagi. VIII Liikmesriigid on teinud edusamme tollialaste õigusaktide ühtse kohaldamise vallas.

Kristliku maailma uudised

Liikmesriigid kasutavad aga eri lähenemisviise kaupade väärtuse tegelikust väiksemaks hindamise, vale päritolumaa märkimise ja vale klassifitseerimisega võitlemiseks ning tollieeskirjade rikkumise eest karistuste määramisel. IX Liikmesriikides esineb endiselt mitmeid seaduslünki impordi kontrollimisel.

Binaarsete valikute paeva strateegiad

Kontrollikoja soovitused Kontrollikoda esitab komisjonile ja liikmesriikidele mitu soovitust. XI Kontrollikoda soovitab komisjonil Euroopa Parlamendi nõude täitmiseks töötada välja metoodika ja alates XII Liikmesriigid peaksid: nõudma, et riskifiltri soovitatud kontrollimeetme tegemata jätmine oleks eelnevalt või vahetult ülemuse poolt heaks kiidetud; võtma kauba elektroonilistes vabastamise süsteemides kasutusele kontrollid, et blokeerida impordideklaratsioonid, milles taotletakse tollimaksuvabastust kaupadele, mille deklareeritud väärtus on üle euro või kaubasaadetistele, mis on deklareeritud kingitusena; koostama uurimiskavad, mille abil takistada selle maksuvabastuse kuritarvitamist e-kaubanduses ELi mittekuuluvate riikidega.

Sissejuhatus 01 Tolliliit tähendab tollimaksude ja kvootide puudumist liikmesriikide vahelistel sisepiiridel ning ühtsete tollimaksude kehtestamist kolmandatest riikidest pärinevate toodete impordi puhul. Tolliliit ja ühine kaubanduspoliitika kuuluvad ELi ainupädevusse 1mille raames määratletakse suurem osa tollipoliitikast ja võetakse vastu tollialased õigusaktid.

Tollialaste õigusaktide rakendamise eest vastutavad aga peamiselt liikmesriigid 2. Kauba sisenemisel peavad impordiliikmesriigi tolliasutused seega nõudma importijalt mis tahes tollimaksude maksmist või tagatise esitamist nende tasumiseks.

Need kantakse eelarvesse pärast sissenõudmiskulude mahaarvamist. Tolliasutused püüavad rakendada mittefiskaalseid meetmeid, et parandada ELi sisejulgeolekut, kaitsta liitu ebaõiglase või ebaseadusliku kaubanduse eest ja kaitsta keskkonda. Tolliasutustele prioriteediks on muutunud ka võitlus terrorismiga.

Kuidas investeerida rohkem Centr Conde Cryptography

Lisaks vastutavad asutused tollimaksude, aktsiiside ja impordi käibemaksude kogumise eest. Kuidas tollimaksudest kõrvale hoidutakse 08 Importijad võivad tahtlikult vähendada tollimaksude tasumise kohustust, näiteks kaupade väärtuse tegelikust väiksemana näitamise kaudu, deklareerides imporditud kaupade väärtuse tegelikust väiksemana, millega sageli kaasneb võltsitud arve esitamine; vale päritolukirjelduse esitamisega, märkides imporditud kaubale vale päritoluriigi; vale klassifitseerimise kaudu, muutes toote klassifikatsiooni, nii et tollimaksumäär oleks madalam; kombineerides eespool nimetatud viise.

Lisaks võivad importijad kuritarvitada tollimaksuvabastust, taotledes maksuvabastust kaupadele, mille suhtes seda kohaldada ei saa. Tollimaksude alalaekumine ja selle mõju 10 Tollimaksudest kõrvalehoidumine suurendab tollimaksude alalaekumist, mis Euroopa Parlamendi aruandes 4 on määratletud kogu majanduse teoreetiliselt kogutava imporditulu määra ja tegelikult kogutava imporditulu määra vahena.

Tollimaksu alalaekumise peavad liikmesriigid kompenseerima suurema kogurahvatulu osamaksena ning lõppkokkuvõttes kannavad selle kulu Euroopa Liidu maksumaksjad. Tollimaksudest kõrvalehoidumisega võitlemine: tollikontroll ja teabevahetus 11 ELi imporditud kaup peab läbima tollikontrolli.

Tollikontrollid tagavad siseturu nõuetekohase toimimise ja ELi finantshuvide kaitse vaid juhul, kui need põhinevad ühistel eeskirjadel ning liikmesriigid kohaldavad neid ühtlustatud korras. Sellisel juhul on tegemist saabumiseelse või tollivormistuseelse kontrolliga; kauba importimisel, seda nimetatakse kauba vabastamise kontrolliks pärast kauba importimist, kui see on juba vabasse ringlusse lubatud.

ÁGIO NAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS E A LEI Nº 12.973:2014

Seda nimetatakse tollivormistusjärgseks kontrolliks. Kontrollid võivad olla kas auditipõhised tollivormistusjärgsed auditid või tehingupõhised muud tollivormistusjärgsed kontrollid. Vähem tõhus kontroll kauba vabastamisele eelnevas ja vabastamise etapis tähendab, et tollimaksude kogumist mõjutavaid allesjäänud riske tuleb leevendada tollivormistusjärgses etapis.

Ulekantavate aktsiate tehingud

Seda nimetatakse vastastikuseks haldusabiks. Teabevahetus ELI tasandil toimub kas vastastikuse abi määruse alusel või riskiteabe vahetuseks ette nähtud tolliasutuste riskijuhtimissüsteemi abil. Toll toetab tolliliidu toimimist. Selle määruses esitatakse mitu täpsemat eesmärki tolliasutuste toetamiseks ELi finants- ja majandushuvide kaitsmisel ning perioodiks — eraldati selleks programmist ligi miljonit eurot.

Pettusevastastele meetmetele eraldati ajavahemikul — peaaegu miljonit eurot. Tegevusprogrammile järgnes perioodil — programm Herakles III, mille eelarve on miljonit eurot.

Soodustused võivad olla kas vastastikused või ühepoolsed. Vastastikuse abi lepingud annavad Euro fraktaali kauplemise susteem aluse taotleda teavet ELi mittekuuluvalt riigilt, eelkõige tollialaseid õigusakte rikkuva tegevuse takistamiseks, uurimiseks või sellega võitlemiseks.

Nende eesmärk on tagada praktilised suunised OLAFi koostööks partnerasutustega, eelkõige kontaktpunkti määramise abil. Auditi ulatus ja lähenemisviis Auditi käigus hinnati, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on ELi finantshuvide kaitsmiseks kehtestanud ranged impordiprotseduurid.

Liikmesriikide valik põhines järgmistel riskikriteeriumidel: i liikmesriigi traditsioonilistest omavahenditest ELi eelarvesse tehtava osamakse suurus; ii kauba väärtuse tegelikust väiksemaks hindamise esinemissagedus liikmesriigis; iii auditipõhiste kontrollide osakaal tollivormistusjärgsete kontrollide hulgas.

Audit viidi läbi kahes etapis auditi lähenemisviisi üksikasjalikum kirjeldus on esitatud I ja II lisas : esimene etapp: ettevalmistav töö komisjonis ja liikmesriikides, sh komisjoni talituste külastamine: maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, eelarve peadirektoraat, OLAF, Teadusuuringute Ühiskeskus ja Maailma Tolliorganisatsioon.

Eesmärk oli koguda teavet Lei 12973 jagamise valikud andmeid, millest on kasu liikmesriikides tehtava audititöö käigus.

See võimaldas kontrollikojal võrrelda ELi tolliõigust ja -menetlusi Maailma AAA Trading System standarditega 6. Testimaks, kas tollikontrollid ja riskijuhtimismenetlused toimivad sujuvalt, koostati enne iga liikmesriigi külastamist neli valimit riskidest ohustatud imporditehingutest ning üks tolliasutuste tehtud audititest koostatud valim; teine etapp: audititöö nii komisjonis maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, eelarve peadirektoraat ja OLAF kui valitud liikmesriikides.

Erilist tähelepanu pöörati süsteemidele Lei 12973 jagamise valikud kontrollidele. Tähelepanekud Praeguse süsteemi prioriteediks ei ole tollimaksude kui ELi eelarvetulu allika tähtsus 25 Kõrgetasemelise omavahendite töörühma aruandes 7 rõhutatakse, et traditsioonilised omavahendid on ELi tegeliku tulu võrdlusalus.

EL ei ole aga veel hinnanud tollimaksu alalaekumist, liikmesriigid ei ole motiveeritud kontrolle tegema ning ELi tolliprogrammide rahastamine ei taga täielikult tolliliidu rahalist Lei 12973 jagamise valikud või ei ole see tingimata seotud ELi finantshuvide kaitsmisega.

Komisjon ei ole koostanud hinnangut tollimaksude alalaekumise kohta 26 Komisjon ei ole tollimaksude alalaekumise kohta andmeid kogunud, kuid rahastab regulaarseid uuringuid käibemaksu alalaekumise kohta. Komisjon avaldab igal aastal oma kontrollitegevuse tulemusel kindlaks tehtud täiendavate traditsiooniliste omavahendite ja tegelikult kogutud summade võrdluse.

Lühidalt aruandest I ELi muudest riikidest sisenev kaup peab läbima liikmesriigi tehtava tollikontrolli, enne kui see lubatakse vabasse ringlusse Euroopa Liidus. Kontrollikoda uuris, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et impordiprotseduuridega kaitstakse ELi finantshuve.

Seda ei saa mingil viisil käsitleda punktis 10 määratletud tollimaksude alalaekumisena. Perioodil — oli tollimaksude alalaekumine arvutuste kohaselt ligi 2 miljardit eurot. OLAF kontrollib, kas alalaekumist võis esineda ka teistes liikmesriikides, sh ülejäänud neljas kontrollikoja valimisse kuulunud riigis.

See võimaldaks ka komisjonil ja liikmesriikidel suunata vahendeid valdkondadesse, kus neid kõige enam vajatakse. Liikmesriikidel puudub motivatsioon tollikontrollide tegemiseks 29 Liikmesriikide tolliasutused vastutavad tollimaksude kogumise eest: nad peavad võtma vajalikud meetmed, tagamaks, et maksud kantakse ELi eelarvesse, ning kaitsema ELi finantshuve 9.

Selle tagamiseks kontrollib komisjon igal aastal liikmesriikide tolliasutusi.

Kaubandusvoimaluste raamatupidamistarkvara

Liikmesriike, kus tollikontrolle ei tehta, ei pruugi selline risk ohustada. Kontrollikoda leidis, et Ühendkuningriigis on maksejõuetud ettevõtjad tollivormistusjärgse kontrolli projekti valimist välja arvatud.

Üks liikmesriik kaebas, et mida enam pettusega võidelda, seda suurem on oht, et komisjon paneb nad majanduslikult vastutama. Tolliasutus teatab võlgnikule tasumisele kuuluva summa tollivormistusjärgse maksenõudega.

Kristliku maailma uudised

Komisjoni statistika näitab, et valitud liikmesriikides Poola välja arvatud on tollivormistusjärgsete maksenõuete arv vähenenud 11 vt joonis 1. Üleeuroopaliste IT-süsteemide alarahastamine võib tekitada viivitusi liidu tolliseadustiku rakendamisel 33 Liidu tolliseadustiku täielik rakendamine on tihedalt seotud seda toetavate IT-süsteemide väljaarendamisega. Kõik liidu tolliseadustiku rakendamiseks vajalikud elektroonilised süsteemid peaksid olema kasutusele võetud Pärast seda kuupäeva peavad elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamine olema üldine tava ning ELi tolli töö peab muutuma paberivabaks.

Sellest programmist rahastati üleeuroopaliste IT-süsteemide ELi spetsifikatsioone ja liikmesriigid kandsid riiklike süsteemide ELi spetsifikatsioonidega vastavusse viimise kulud.

Impordiprotseduurid: puudused õigusraamistikus ja ebatõhus rakendamine mõjutavad ELi finantshuve

Osa Euroopa infosüsteemide komponentidest ei rahastata mitte tegevusprogrammist Tollvaid liikmesriikide poolt Lisaks on liikmesriigid oma vastustes komisjoni See peegeldub ka endale jäetavate sissenõudmiskulude suuruses — näiteks üks liikmesriik 15 jätab endale enam kui miljard eurot, teine liikmesriik 16 samas alla 10 miljoni euro. Liikmesriikide tollitaristu rahastamine tegevusprogrammi Herakles raames ei ole alati seotud ELi finantshuvide kaitsmisega 39 Kontrollikoda vaatas läbi programmi Herakles II toetusesaajate lõplike rakendusaruannete valimi ja leidis, et rahastatud varustuse abil saavutatud tulemuste ja ELi finantshuvide kaitse vaheline seos ei ole alati selge.

Näiteks rahastas programm hašiši konfiskeerimist endoskoopide kasutamise abil ning minikaamera kasutamist hinnaliste sõidukite arestimiseks. See võib vähendada tolli mõjusust ELi finantshuvide kaitsmisel. ELi vahendid ja programmid tollialase teabe vahetamiseks ja koostöö suurendamiseks ei ole saavutanud oma täit potentsiaali 41 Teabevahetus võib toimuda ELi tasandil liikmesriikide vahel, liikmesriikide ja komisjoni vahel või rahvusvahelisel tasandil ELi mittekuuluvate riikidega.

Kontrollikoda leidis, et EL on loonud süsteemi, mis võimaldab sellist teabevahetust, kuid seda ei Lei Lei 12973 jagamise valikud jagamise valikud täies ulatuses.

EL on loonud suure potentsiaaliga teabevahetuskanalid liikmesriikide ning komisjoni ja liikmesriikide vahel, kuid nende sisu ja kasutus on puudulikud Liikmesriigid ei kasuta vastastikuse abi määrusega ette nähtud teabevahetuse rakendusi täies ulatuses 42 Liikmesriigid võivad vahetada omavahel ja komisjoniga teavet tollialaste õigusaktide rikkumise kohta, kasutades selleks vastastikuse abi määrusega ette nähtud vahendeid ja andmebaase Teabevahetus toimub pettustevastase infosüsteemi AFIS kaudu.

See on elektrooniline teabeedastusvahend, mis aitab liikmesriikidel täita kohustust rikkumiste kohta aru anda. Komisjon võib ka otsustada levitada vastastikuse abi teatiste kaudu pettusehoiatusi liikmesriikides. Kontrollikoda leidis ka juhtumeid, mil auditeeritud liikmesriik ei täitnud OLAFi nõudeid.

Так долго. Сьюзан нахмурилась, почувствовав себя слегка оскорбленной.

Tolliinfosüsteemi andmebaasi vähene kasutamine ja sisestatava info osaline kattumine vähendavad nimetatud teabevahetusviiside mõjusust.

Suurem osa liikmesriike nimetas lahendamist vajava probleemina mitmekordse aruandluse. Lisaks loodi tegevusprogrammi Toll raames projektirühm 21mis koosnes liikmesriikide ja komisjoni esindajatest, et arutada uuringu esialgseid järeldusi ja esitada soovitused selle küsimuse lahendamiseks. OLAF edastab need hinnangulised suurused liikmesriikide tolliasutustele.

Impordiprotseduurid: puudused õigusraamistikus ja ebatõhus rakendamine mõjutavad ELi finantshuve

Teabe alusel saab ka prognoosida kauba väärtuse tegelikust väiksemana esitamisest põhjustatud tollimaksude alalaekumist. Teabevahetus vale päritolukirjeldusega võitlemiseks on viimasel ajal paranenud 50 Importijad võivad vähendada tollimaksude tasumise kohustust, Lei 12973 jagamise valikud imporditud kaubale vale päritoluriigi.

Mõnikord varjatakse kaupade tegelikku päritolu pettuslikku ümberlaadimise kaudu transiidiriigis, kus kaupu ajutiselt ladustatakse ja sealt siis võltsitud dokumentidega edasi ELi saadetakse.

Kontrollikoda leidis internetis mitu ettevõtjat, kes pakkusid sellist pettuslikku transiiditeenust. Need vahendid annavad tolliasutustele teavet konteinerite liikumise kohta ning võimaldavad hinnata riske.

Anneta aktsiaoptsioonid heategevuseks